Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,685,985

 Proposing a strategy map for coastal urban project success using the balanced scorecard method
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truc Thi-Minh Huynh, Chau Ngoc Dang, Long Le-Hoai, Anh-Duc Pham, Truong Duy Nguyen
Nơi đăng: Engineering, Construction and Architectural Management; Số: May-2020;Từ->đến trang: 01-38;Năm: 2020
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Purpose
This study aims to develop a strategic framework for the success of coastal urban projects in Vietnam, which is one of the Asia Pacific countries significantly affected by climate change.
Design/methodology/approach
A questionnaire was used to collect data from practitioners in Vietnam. Principal component analysis (PCA) technique was used to identify critical success factors (CSFs) of coastal urban projects. A strategy map for the success of coastal urban projects was also proposed using the balanced scorecard (BSC) method.
Findings
This study identified 41 project success factors that could contribute to project success, and thence, extracted 11 CSFs for coastal urban projects using the PCA technique. In addition, 11 key performance indicators (KPIs) for coastal urban projects were listed and their linking with project success factors and CSFs was explored. Furthermore, a strategy map for the success of coastal urban projects was proposed using the BSC method. The strategy map included five perspectives: learning and growth, internal processes, social and environmental performance, financial performance, and stakeholders' satisfaction.
Originality/value
This study identified 11 CSFs for coastal urban projects and proposed a strategy map for the success of coastal urban projects.
ABSTRACT
Purpose
This study aims to develop a strategic framework for the success of coastal urban projects in Vietnam, which is one of the Asia Pacific countries significantly affected by climate change.
Design/methodology/approach
A questionnaire was used to collect data from practitioners in Vietnam. Principal component analysis (PCA) technique was used to identify critical success factors (CSFs) of coastal urban projects. A strategy map for the success of coastal urban projects was also proposed using the balanced scorecard (BSC) method.
Findings
This study identified 41 project success factors that could contribute to project success, and thence, extracted 11 CSFs for coastal urban projects using the PCA technique. In addition, 11 key performance indicators (KPIs) for coastal urban projects were listed and their linking with project success factors and CSFs was explored. Furthermore, a strategy map for the success of coastal urban projects was proposed using the BSC method. The strategy map included five perspectives: learning and growth, internal processes, social and environmental performance, financial performance, and stakeholders' satisfaction.
Originality/value
This study identified 11 CSFs for coastal urban projects and proposed a strategy map for the success of coastal urban projects.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn