Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,591

 Cost and Environmental Benefit Analysis of Solar - panel Installation on Glass Surfaces to Reduce the Energy Consumption in High Rise Buildings
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Trung*, Lương Đức Long, Phạm Anh Đức, Trương Quỳnh Châu
Nơi đăng: Lecture Notes in Civil Engineering (Springer Singapore); Số: ICSCEA 2019;Từ->đến trang: 01-08;Năm: 2020
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Designing envelope configurations of the office building with the low construction cost and energy consumption is a discrete optimization problem. The envelope design is currently determined merely on architects’ experiences resulting in an inefficient expense or by building energy performance simulation, which is time-intensive and involves complex processes. However, to reduce energy consumption in buildings, previous studies only focused on optimizing the façade design or optimizing the installation area of solar panels on the roofs without combining the design solution with the installation of energy panels on the façade (vertical surface) of the building. This study presents a method to optimize the installation area of solar panels on the glass surfaces in buildings in order to reduce the amount of heat absorbed and create a large amount of renewable energy used in the building. It is based on the Life Cycle Assessment and Life Cycle Costing methodologies to integrate both environmental and economic aspects.
ABSTRACT
Designing envelope configurations of the office building with the low construction cost and energy consumption is a discrete optimization problem. The envelope design is currently determined merely on architects’ experiences resulting in an inefficient expense or by building energy performance simulation, which is time-intensive and involves complex processes. However, to reduce energy consumption in buildings, previous studies only focused on optimizing the façade design or optimizing the installation area of solar panels on the roofs without combining the design solution with the installation of energy panels on the façade (vertical surface) of the building. This study presents a method to optimize the installation area of solar panels on the glass surfaces in buildings in order to reduce the amount of heat absorbed and create a large amount of renewable energy used in the building. It is based on the Life Cycle Assessment and Life Cycle Costing methodologies to integrate both environmental and economic aspects.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn