Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,055

 Bidding strategy to support decision-making by integrating fuzzy AHP and regression-based simulation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Jui-Sheng Chou; Anh-Duc Pham; Hsin Wang
Nơi đăng: Automation in Construction (SCIE); Số: 35;Từ->đến trang: 517–527;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This study proposes a new bidding strategy to support decision-making that is based on a combined framework of the Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) and regression-based simulation. First, the FAHP method integrates the AHP with fuzzy set theory to determine the weights of factors that influence the cost of a project. Second, the integration of the cumulative distribution functions that are generated by the Monte Carlo simulation with a regression model yields bid amounts that correspond to various confidence levels. The proposed approach is used to analyze data on bridge construction projects that are taken from a database of the Taiwan Public Construction Commission. The systematic bid assessment model and the cost-probability curve can be used as strategic tools for quantifying project risks and calculating bids for construction projects.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn