Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,782

 Project Dispute Classification Using Data Mining Models
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Jui-Sheng Chou; Anh-Duc Pham
Nơi đăng: International Conference on Medical Information and Computing Services; Số: 01;Từ->đến trang: 01-11;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper compares several well-known classification and regression techniques for early pre-diction of dispute propensity in the initial phase of public-private partnership projects.The clas-sification and regression-based models include classification and regression tree (CART), ex-haustive chi-squared automation interaction detection (Exhaustive CHAID), quick, unbiased and efficient statistical tree (QUEST), logistic regression (LR) and C5.0.Experimental compar-isons indicate that CART and C5.0 model achieves better cross-fold prediction accuracy com-pared to other classification and regression techniques. The forecasting results provide the pro-active-warning and decision-support information needed to manage potential disputes.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn