Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,737

 Dự đoán tải nóng và lạnh trong nghiên cứu thiết kế hiệu quả năng lượng bởi cách tiếp cận khai phá dữ liệu nâng cao.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Anh-Duc , Le Thi Kim Oanh, Ho Thi Kieu Oanh
Nơi đăng: The University of Danang, Journal of Science and Technology; Số: 12 [85] Vol 1;Từ->đến trang: 48-52;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn