Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,685,417

 “Nghiên cứu, xây dựng mô hình tối ưu hóa đa mục tiêu cho thiết kế hỗn hợp Bê tông tính năng cao"
Chủ nhiệm:  TS. Phạm Anh Đức; Thành viên:  
Số: Đ2014-02-92 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

- Mô hình dự đoán máy học và trí tuệ nhân tạo
- Mô hình tối ưu đa mục tiêu- Toàn văn báo cáo đề tài- Bài báo khoa học- Báo cáo chuyên đề- Chương trình máy tính© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn