Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,408

 Pollution of groundwater source in Danang city: current status and suggest methods for improvement
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Van Quang, Phan Thi Kim Thuy, Hoang Ngoc An, Nguyen Duong Quang Chanh
Nơi đăng: Proceedings of community forum 2012-impact of Icreasing flood risk on food & Health security in southeast Asia. Development Academy of the Philippne, Tagatay city , philippines
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 27-28/2012;Từ->đến trang: 227-236;Năm: 2012
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn