Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,257

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, đánh giá khả năng tăng tải xử lý các chất hữu cơ của các loại vật liệu đệm theo hướng áp dụng cho hệ thống xử lý sinh học. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thi Kim Thuy. Thành viên: ThS. Mai Thị Thùy Dương; ThS. Dương Gia Đức, SV. Nguyễn Thị Thu Hà. Mã số: T2019-02-34.. Năm: 2019. (Jan 9 2020 11:08PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Giải pháp quản lý bùn cặn từ hệ thống thoát nước đô thị - Nghiên cứu điển hình tại lưu vực Phú Lộc, thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Kim Thủy. Thành viên: ThS. Hoàng Ngọc Ân, ThS. Dương Gia Đức, Nguyễn Thị Khánh Ly. Mã số: T2017. Năm: 2017. (Oct 25 2017 4:16PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá các trở ngại và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải cho khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Văn Quang. Thành viên: Thư ký đề tài ThS. Phan Thị Kim Thủy; Thành viên ThS. Hoàng Ngọc Ân, ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi, ThS. Dương Gia Đức, KS. Nguyễn Đức Huỳnh, KS. Võ Đình Pho, ThS. Nguyễn Thị Đức, ThS. Hoàng Hải Thọ, ThS. Huỳnh Minh Hiền. Mã số: ĐN-2015. Năm: 2017. (Apr 13 2016 5:40PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm nước thải đô thị với hệ thống thoát nước chung hướng đến quản lý nước thải bền vững tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Kim Thủy. Thành viên: ThS. Hoàng Ngọc Ân. Mã số: T2015-02-134. Năm: 2015. (Sep 15 2015 8:42AM)
[5] Đề tài Khác: Study on impact assessment sanitation at upstream Cu De river to protect water supply resource in Danang city. Chủ nhiệm: Phan Thị Kim Thủy. Thành viên: Phan Thị Kim Ngà, Nguyễn Thị Như Hoa, Hoàng Ngọc Ân. Mã số: GSGES (2014-2015). Năm: 2015. (Apr 23 2015 10:14AM)
[6] Đề tài Khác: Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nước thải từ quá trình chế biến mủ cao su kết hợp thu hồi Biogas-Quy mô Pilot 6m3/ngđ tại nhà máy chế biến mủ cao su Hiệp Đức, Quảng Nam.. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Thành viên: . Mã số: 86d/2013. Năm: 2014. (Apr 11 2015 10:39PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phục hồi và bảo vệ nguồn nước hồ đô hồ thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng các giải pháp công nghệ sinh thái. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Thành viên: Phan Thị Kim Thủy, Hoàng Ngọc Ân, Dương Gia Đức, Nguyễn Dương Quang Chánh, Nguyễn Đức Huỳnh, Võ Đình Pho, Hoàng Hải Thọ, Tô Văn Hùng. Mã số: B2012-0104. Năm: 2014. (Jun 30 2014 11:23PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Công viên 29-3, Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Kim Thủy. Thành viên: ThS. Hoàng Ngọc Ân; KS. Lê Hoàng Sơn. Mã số: T2012-02-44. Năm: 2012. (Dec 15 2012 10:06AM)
[9] Đề tài Khác: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải từ quá trình chế biến mủ cao su kết hợp tận thu nguồn năng lượng khí sinh học phục vụ sản xuất theo cơ chế phát triển sạch (CDM). Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Mã số: 09d/2011. Năm: 2012. (Apr 11 2015 10:37PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm các hồ đô thị bằng các mô hình đất ướt. Chủ nhiệm: TS. Trần văn Quang. Thành viên: Phan Thị Kim Thủy, Hoàng Hải Thọ, Võ Diệp Ngọc Khôi. Mã số: B2009-ĐN02-47. Năm: 2010. (Aug 31 2012 9:26AM)
[11] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ rác thải. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Lan Phương. Thành viên: Phan Thị Kim Thủy, Hoàng Hải. Mã số: T2008- 02- 61. Năm: 2008. (Aug 31 2012 9:27AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn