Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,854,424

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá khả năng tăng tải trọng xử lý chất hữu cơ của các loại vật liệu đệm cho bể Aeroten trong xử lý nước thải chế biến thủy sản. Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 27. Năm 2020. (Mar 3 2020 4:48PM)
[2]Bài báo: Giải pháp sử dụng nước hợp lý trong các hộ gia đình trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Mai Thị Thùy Dương*; ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG; PGS.TS. Trần Văn Quang; ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 28. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá tải trọng xử lý chất hữu cơ của đệm PVA-GEL trong xử lý nước thải chế biến thủy sản. Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 59. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[4]Bài báo: Quản lý nước thải khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà nẵng: hiện trạng và trở ngại. Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Quang, ThS. Phan Thị Kim Thủy, ThS. Trịnh Vũ long, ThS. Hoàng Ngọc Ân. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học đà nẵng. Số: 7(116).2017. Trang: 67-72. Năm 2017. (Oct 25 2017 3:59PM)
[5]Bài báo: Bùn thải đô thị tại thành phố Đà nẵng: Hiện trạng và khả năng xử lý bằng phương pháp phân hủy kỵ khí. Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; ThS. Dương Gia Đức; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 79-83. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí xử lý chất hữu cơ trong nước thải chế biến thủy sản. Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Quang, ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học đà nẵng. Số: 9(118).2017. Trang: 44-49. Năm 2017. (Oct 25 2017 4:05PM)
[7]Bài báo: Đặc điểm nước thải trong hệ thống thoát nước chung: nghiên cứu điển hình tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thi Kim Thủy, Trần Văn Quang, Hoàng Ngọc Ân. Tạp chí Xây dựng. Số: ISBN 978-604-82-1687-0. Trang: 202-206. Năm 2016. (Sep 24 2015 9:58AM)
[8]Bài báo: Các thông số của quá trình lọc sinh học xử lý nước thải đô thị từ hệ thống thoát nước chung: Kết quả thực nghiệm tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Hà Quân, Võ Đình Pho, Phan Thi Kim Thủy, Trần Văn Quang. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: Số: 5(102). Trang: 70-74. Năm 2016. (Jul 29 2017 8:53AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu áp dụng đảo nổi thực vật giảm thiểu sự ô nhiễm hồ đô thị: thực nghiệm tại hồ Vĩnh Trung thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Văn Quang, Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7(80).2014. Trang: 35 - 38. Năm 2014. (Dec 22 2014 4:01PM)
[10]Bài báo: Hồ đô thị thành phố Đà Nẵng: hiện trạng và biện pháp bảo vệ bằng công trình đất ướt lai hợp. Tác giả: Trần Văn Quang, Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(62).2013. Trang: 107-112. Năm 2013. (Apr 10 2014 10:46AM)
[11]Bài báo: Áp dụng công nghệ sinh thái xử lý nước rò rỉ từ các bãi chôn lấp chất thải. Tác giả: Trần văn Quang, Phan Thị Kim Thủy. Kỷ yếu hội thảo: Các trường Đại học kỹ thuật với nhiệm vụ bảo vệ Môi trường và phát triển bền vững. Số: Số: 1. Trang: Trang: 170-175. Năm 2006. (Aug 31 2012 9:34AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Study on impact assessment sanitation at upstream Cu De river to protect water supply source in Da Nang City. Authors: Phan Thi Kim Thuy , Phan Thi Kim Nga; Nguyen Thi Nhu Hoa ; Tran Van Quang and Shuhei Tanaka. The 3rd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region & The 10th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region. Pages: 52. Year 2015. (Jan 2 2018 10:18AM)
[2]Presentations: Water environmental management of Danang city, Vietnam: current issue and challenge on the context of climate change. Authors: Tran Van Quang, Phan Thi Kim Thuy, Hoang Ngoc An. YNU International Symposium 2015. Pages: 17-19. Year 2015. (Sep 15 2015 8:48AM)
[3]Article: Application of eco-technology to protecting water resources: case study at urban lake in Danang city. Authors: Phan Thi Kim Thuy, Tran Van Quang. Journal of Science and Technology, Vietnam Academic of Science and Technology. No: 53 - 3A. Pages: 85-90. Year 2015. (Aug 21 2015 8:12AM)
[4]Presentations: Urban lakes in Danang city: Current issues and improvement methods by constructed wetlands. Authors: Phan Thi Kim Thuy. Vo Diep Ngoc Khoi, Tran Van Quang. GSGES, Đại học Kyoto, Nhật Bản. Pages: 100-115. Year 2014. (Jun 14 2016 11:23AM)
[5]Presentations: Pollution of groundwater source in Danang city: current status and suggest methods for improvement. Authors: Tran Van Quang, Phan Thi Kim Thuy, Hoang Ngoc An, Nguyen Duong Quang Chanh. Proceedings of community forum 2012-impact of Icreasing flood risk on food & Health security in southeast Asia. Development Academy of the Philippne, Tagatay city , philippines. Pages: 227-236. Year 2012. (Apr 4 2015 10:46PM)
[6]Presentations: Environmental problems and conservation in Vietnam. Authors: Tran Van Quang, Vo Diep Ngoc Khoi, Phan Thi Kim Thuy. Summer study course of higher education of environmental leadership training program. University of Shiga Prefecture. Pages: 54-58. Year 2011. (Nov 21 2017 8:58AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn