Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,854,990

 Đặc điểm nước thải trong hệ thống thoát nước chung: nghiên cứu điển hình tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thi Kim Thủy, Trần Văn Quang, Hoàng Ngọc Ân
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng; Số: ISBN 978-604-82-1687-0;Từ->đến trang: 202-206;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn