Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,193

 Study on impact assessment sanitation at upstream Cu De river to protect water supply source in Da Nang City
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thi Kim Thuy , Phan Thi Kim Nga; Nguyen Thi Nhu Hoa ; Tran Van Quang and Shuhei Tanaka
Nơi đăng: The 3rd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region & The 10th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region; Số: 3;Từ->đến trang: 52;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn