Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,853,883

 Áp dụng công nghệ sinh thái xử lý nước rò rỉ từ các bãi chôn lấp chất thải
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần văn Quang, Phan Thị Kim Thủy
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo: Các trường Đại học kỹ thuật với nhiệm vụ bảo vệ Môi trường và phát triển bền vững.; Số: Số: 1;Từ->đến trang: Trang: 170-175.;Năm: 2006
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn