Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,852,628

 Nghiên cứu áp dụng đảo nổi thực vật giảm thiểu sự ô nhiễm hồ đô thị: thực nghiệm tại hồ Vĩnh Trung thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Quang, Phan Thị Kim Thủy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 7(80).2014;Từ->đến trang: 35 - 38;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hồ đô thị được hình thành song song với quá trình phát triển và có vai trò điều hòa nước mưa, tạo cảnh quan đô thị. Với hệ thống thoát nước là hệ thống chung, điều kiện vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế, sự ô nhiễm do chất hữu cơ và phú dưỡng đã làm giảm đáng kể giá trị sử dụng của hồ trong hệ sinh thái đô thị. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm công nghệ đảo nổi thực vật (VFIs) với cây Chuối hoa bằng ống “Lund” tại hồ Vĩnh trung, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam cho thấy: (1) với diện tích VFI 15%, nồng độ TSS, chất hữu cơ (BOD5 và COD) và dinh dưỡng (N-NH4 và P-PO4) đạt xấp xỉ cột B1, QCVN 08:2008/BTNM; (2) đây là hướng tiếp cận mới, đầy tiềm năng trong việc bảo vệ và phục hồi chất lượng nước hồ đô thị.
ABSTRACT
Urban lakes are formed with the development process of urban and they have an important role in regulating rainfall runoff and creating the landscapes. In the combined drainage system, environmental sanitation is limited, organic matters pollution and eutrophication have significantly reduced the value of lake's use in urban ecosystems. Results of vegetated floating islands (VFIs) experimental research with Canna Indica Balis by "Lund" tube at Vinh Trung lake, Da Nang city, Vietnam showed that: (1) with 15% VFI area, concentration of some contaminants: TSS, organic matters (BOD5 and COD) and nutrients (N-NH4 and P-PO4) was approximately columns B1, VN Standard 08:2008; (2) This is a new approach to protect and restore water quality in urban lakes.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn