Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,919

 Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ rác thải
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Lan Phương
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  Phan Thị Kim Thủy, Hoàng Hải
Số: T2008- 02- 61 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Môi trường

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn