Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,785

 Study on impact assessment sanitation at upstream Cu De river to protect water supply resource in Danang city
Chủ nhiệm:  Phan Thị Kim Thủy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Phan Thị Kim Ngà, Nguyễn Thị Như Hoa, Hoàng Ngọc Ân
Số: GSGES (2014-2015) ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Môi trường

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn