Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,409

 Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm nước thải đô thị với hệ thống thoát nước chung hướng đến quản lý nước thải bền vững tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  ThS. Phan Thị Kim Thủy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  ThS. Hoàng Ngọc Ân
Số: T2015-02-134 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn