Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,093

 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tăng tải xử lý các chất hữu cơ của các loại vật liệu đệm theo hướng áp dụng cho hệ thống xử lý sinh học
Chủ nhiệm:  ThS. Phan Thi Kim Thuy; Thành viên:  ThS. Mai Thị Thùy Dương; ThS. Dương Gia Đức, SV. Nguyễn Thị Thu Hà
Số: T2019-02-34. ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn