Phan Hoàng Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,142,773

 
Mục này được 13965 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Hoàng Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/00/1985
Nơi sinh: Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Quê quán Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu đường; Tại: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Tại: Trường đại học Roma 3
Dạy CN: Kỹ thuật công trình cầu (Bridge engineering)
Lĩnh vực NC: Fluid Structure Interaction (FSI); Performance-based design of steel-concrete composite bridges; Assessment and reduction of the seismic risk of reinforced concrete buildings and bridges; Seismic risk of major-hazard industrial plants and applicability of innovative protection systems (base isolation and energy dissipation); Passive and semi-active control of structures
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (+84)5103851670; Mobile: (+39)3892498575
Email: phanhoangnam@gmail.com; phnam@dut.edu.vn; hoangnam.phan@uniroma3.it
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2008 đến nay: Công tác tại bộ môn Cầu - Hầm, khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Từ 2009 đến 2011: Học cao học tại Trường Đại học Dongguk, Hàn Quốc
Từ 11/2014: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Roma 3, Italia
Từ 12/2017: Research fellow tại Trường Đại học Roma 3, Italia
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu áp dụng giải pháp cách chấn công trình xây dựng chịu tác động của động đất. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: Nguyễn Văn Nam, Đào Đình Nhân, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Phạm Đình Trung, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Lan, Nguyễn Duy Thảo, Lê Anh Tuấn. Mã số: B2016.ĐNA.03. Năm: 2017. (May 2 2018 4:11PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System đánh giá dao động và khả năng chịu lực của các công trình cầu trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên. Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Thảo. Thành viên: Phan Hoàng Nam, Trần Đình Minh. Mã số: DD2013-02-70. Năm: 2013. (Nov 4 2014 10:55AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ổn định khí động flutter cho kết cấu cầu dây văng sử dụng mô hình CFD. Chủ nhiệm: Phan Hoàng Nam. Mã số: T2013-02-81. Năm: 2013. (Dec 29 2010 11:00PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Nghiên cứu xác định các vi phân khí động lực học của kết cấu cầu treo dây văng sử dụng phương pháp cưỡng bức dao động đa tần. Tác giả: Phan Hoàng Nam, Lê Văn Lạc, Phan Thanh Hoàng. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Trang: 325 - 330. Năm 2014. (Nov 4 2014 10:59AM)
[2]Tham luận: Phân tích ổn định khí động kết cấu cầu treo dây võng sử dụng mô hình CFD. Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Phan Hoàng Nam. Kỷ yếu Hội thảo Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững (TISDV 2013). Trang: 307-313. Năm 2013. (Oct 10 2013 11:19AM)
[3]Bài báo: Mô hình hóa và phân tích các lực khí động tác dụng lên mặt cắt ngang dầm cầu treo. Tác giả: Phan Hoàng Nam, Lê Văn Lạccvs weekly sale cvs print prescription savings cards. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8(69). Trang: 37-42. Năm 2013. (Jun 21 2013 9:57AM)
[4]Tham luận: Mô phỏng số tương tác giữa đập và hồ chứa dưới tác dụng của tải trọng động đất. Tác giả: Phan Hoàng Nam, Nguyễn Thế Hùng. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX. Trang: 239-248. Năm 2013. (Apr 14 2016 6:33PM)
[5]Bài báo: Phân tích dao động của kết cấu cầu dây văng chịu tác dụng của tải trọng di động sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn. Tác giả: Phan Hoàng Nam; Lê Văn Lạc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4(53). Trang: 48-55. Năm 2012.
(May 2 2012 5:39PM)
[6]Bài báo: Phân tích hệ số khí động do tải trọng gió gây ra trên mặt cắt ngang dầm hình chữ nhật bằng mô hình CFD. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Xuân Toản
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí GTVT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 9/2011. Trang: 25-27. Năm 2011.
(Nov 24 2011 8:35AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Fluid-Structure Interaction Problems: An Application To Anchored And Unanchored Steel Liquid Storage Tanks Subjected To Seismic Loadings. Authors: Phan Hoang Nam, Paolacci Fabrizio. 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE). Pages: N/A. Year 2018. (Jan 8 2018 10:45PM)
[2]Presentations: Experimental investigation on the seismic behaviour of a new pier-to-deck connection for steel concrete composite bridges. Authors: Silvia Alessandri, Renato Giannini, Fabrizio Paolacci, Hoang Nam Phan. Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, Cham. Pages: N/A. Year 2018. (Jan 15 2018 5:44PM)
[3]Article: Enhanced seismic fragility analysis of unanchored steel storage tanks accounting for uncertain modeling parameters. Authors: Hoang Nam Phan, Fabrizio Paolacci, Silvia Alessandri. Journal of Pressure Vessel Technology (ISI, Scopus). No: N/A. Pages: N/A. Year 2018. (Jan 8 2018 10:47PM)
[4]Article: Seismic vulnerability analysis of storage tanks for oil and gas industry. Authors: H.N. Phan, F. Paolacci, D. Corritore, S. Alessandri. Journal Pipeline Science & technologies. No: 2(1). Pages: 55-65. Year 2018. (Jan 8 2018 10:50PM)
[5]Presentations: Enhanced Seismic Fragility Analysis of Unanchored Above-Ground Steel Liquid Storage Tanks . Authors: Hoang Nam Phan, Fabrizio Paolacci, Silvia Alessandri. ASME Pressure Vessels & Piping Conference 2018 (Scopus). Pages: N/A. Year 2018. (Jan 8 2018 10:53PM)
[6]Article: Seismic fragility analysis of elevated steel storage tanks supported by reinforced concrete columns. Authors: H. Nam Phan, Fabrizio Paolacci, Oreste S. Bursi, Nicola Tondini. Journal of Loss Prevention in the Process Industries (ISI, Scopus). No: 47. Pages: 57-65. Year 2017. (Jan 8 2018 9:31PM)
[7]Article: Probabilistic risk analysis of process plants under seismic loading based on Monte Carlo simulations. Authors: S. Alessandri, A.C. Caputo, D. Corritore, R. Giannini, F. Paolacci, H.N. Phan. Journal of Loss Prevention in the Process Industries (ISI, Scopus). No: In press. Pages: In press. Year 2017. (Jan 8 2018 9:34PM)
[8]Presentations: Nonlinear Finite Element Analysis of Unanchored Steel Liquid Storage Tanks Subjected to Seismic Loadings. Authors: Hoang Nam Phan, Fabrizio Paolacci and Philippe Mongabure. ASME 2017 Pressure Vessels and Piping Conference (Scopus). Pages: V008T08A040. Year 2017. (Jan 8 2018 9:38PM)
[9]Presentations: On the Use of Proper Fragility Models for Quantitative Seismic Risk Assessment of Process Plants in Seismic Prone Areas. Authors: Silvia Alessandri, Antonio C. Caputo, Daniele Corritore, Giannini Renato, Fabrizio Paolacci and Hoang Nam Phan. ASME 2017 Pressure Vessels and Piping Conference (Scopus). Pages: V008T08A022. Year 2017. (Jan 8 2018 9:39PM)
[10]Presentations: Vulnerability-based design of sliding concave bearings for the seismic isolation of steel storage tanks. Authors: Hoang Nam Phan, Fabrizio Paolacci, Silvia Alessandri, Phuong Hoa Hoang. ASME 2016 Pressure Vessels and Piping Conference (Scopus). Pages: V008T08A002. Year 2016. (Feb 9 2016 6:08PM)
[11]Presentations: Efficient intensity measures for probabilistic seismic response analysis of anchored above-ground liquid steel storage tanks. Authors: Hoang Nam Phan, Fabrizio Paolacci. ASME 2016 Pressure Vessels and Piping Conference (Scopus). Pages: V005T09A010. Year 2016. (Feb 9 2016 6:11PM)
[12]Presentations: Fragility analysis methods for steel storage tanks in seismic prone areas. Authors: Hoang Nam Phan, Fabrizio Paolacci, Silvia Alessandri. ASME 2016 Pressure Vessels and Piping Conference (Scopus). Pages: V008T08A023. Year 2016. (Feb 9 2016 6:10PM)
[13]Presentations: A modeling approach of base isolated high-rise buildings with double friction pendulum bearings. Authors: V. Nam Nguyen, P. Hoa Hoang, H. Nam Phan, Fabrizio Paolacci. In proceedings of the AMTAE 2016. Pages: 235-240. Year 2016. (Jan 8 2018 9:46PM)
[14]Presentations: Probabilistic seismic response and damage analysis of elevated tanks. Authors: H. Nam Phan, Fabrizio Paolacci, P. Hoa Hoang. EASEC-14 January 6-8, 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam. Pages: 1616-1623. Year 2016. (Sep 11 2015 4:56PM)
[15]Article: Seismic vulnerability mitigation of liquefied gas tanks using concave sliding bearings. Authors: Phan HN, Paolacci F, Corritore D, Akbas B, Uckan E, Shen JJ. Bulletin of Earthquake Engineering (ISI, Scopus). No: 14(11). Pages: 3283–3299. Year 2016. (Apr 12 2016 8:22PM)
[16]Presentations: Seismic fragility analysis of steel storage tanks. Authors: Fabrizio Paolacci, Hoang N. Phan, Daniele Corritore, Silvia Alessandri, Oreste S. Bursi, M. Shahin Reza. 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, COMPDYN 2015 (Scopus). Pages: 2054-2065. Year 2015. (Sep 11 2015 4:54PM)
[17]Presentations: Numerical simulation of two-phase free surface flows with a coupling explicit - implicit method. Authors: Phan Hoang Nam, Nguyen The Hung. The fourteenth Asian congress of fluid mechanics (ACFM 14). Pages: 495-503. Year 2013. (May 19 2011 11:52AM)
[18]Presentations: Finite volume method for prediction of wave impact loadings on vertical breakwaters and seawalls. Authors: Hoang Nam Phan, Van Lac Le. The 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM11plus). Pages: 4574-4587. Year 2011. (May 14 2011 12:14AM)
[19]Article: Flood impact pressure analysis of vertical wall structures using PLIC-VOF method with Lagrangian advection algorithm. Authors: Hoang Nam Phan and Jee Ho Lee. Computational Structural Engineering Institure of Korea. No: 23(06). Pages: 675-682. Year 2010. (Dec 27 2010 7:52PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011-2012. Số: 6520/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2012.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013. Số: 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2013.
[3] Giấy khen của Công đoàn Đại học Đà Nẵng năm học 2012-2013. Số: 86/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2013.
[4] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[6] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Số: 3820/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ứng dụng tin học trong thiết kế cầu (Applying Informatics for Bridge Design)
Ngành: Giao thông vận tải
 2012 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Thiết kế cầu thép (Steel Bridge Design)
Ngành: Giao thông vận tải
 2012 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Đồ án thiết kế cầu thép (Assignment of Steel Bridge Design)
Ngành: Giao thông vận tải
 2012 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Phương pháp số (Numerical Methods)
Ngành: Giao thông vận tải
 2012 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Xây dựng cầu (Bridge Construction)
Ngành: Giao thông vận tải
 2011 Đại học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Đồ án xây dựng cầu (Assignment of Bridge Construction)
Ngành: Giao thông vận tải
 2011 Đại học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Tiếng Anh chuyên ngành Cầu - Đường (English for Road and Bridge Engineering)
Ngành: Giao thông vận tải
 2011 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn