Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu Tính toán Thiết kế Hệ thống Điều hoà Không khí Trung tâm Sử dụng Nước Biển ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Quí Trà, Lê Anh Tuấn
Nơi đăng: Tạp chí KHCN ĐHĐN, ISSN 1859-1531; Số: 11(96).2015, Quyển 2;Từ->đến trang: 204 - 207;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nghiên cứu việc sử dụng nước biển để điều hòa không khí trung tâm cho các dự án resort và hotel ven biển Việt Nam. Dựa theo việc khảo sát các thông số của nước biển ở Việt Nam, tác giả xác định được các kết quả phục vụ cho việc tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí trung tâm cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại các vùng ven biển của Việt Nam. Đồng thời tác giả cũng tính toán xác định các bài toán kinh tế kỹ thuật của hệ thống cũng như những lợi ích mà hệ thống mang lại trong việc bảo vệ môi trường và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bài báo đưa ra kết quả việc lựa chọn phương án thiết kế cũng như tính toán một hệ thống điều hoà không khí trung tâm sử dụng nước biển cho khách sạn, resort ở đảo Hòn Tre – Nha Trang.
ABSTRACT
This article studies how to use seawater to condition central air for seaside resort and hotel projects in Vietnam. Based on the survey of parameters of seawater in Vietnam, the authors determine the results for calculating and designing the central air conditioning system for hotels and resorts in coastal regions of Vietnam. The authors also determine the technical and economical problems of the system as well as the benefits the system provides to protect the environment and help ensure national energy security. The article also gives the results of the selection of design options as well as calculates and designs a central air conditioning system using seawater for hotels and resorts in Hon Tre - Nha Trang.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn