Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá tiềm năng và khả năng sử dụng Năng lượng tái tạo của Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phan Quí Trà. Mã số: 34/HĐ-SKHCN. Năm: 2017. (Mar 7 2016 5:17PM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu lắp đặt hệ thống Lạnh cho tàu đánh cá xa bờ. Chủ nhiệm: GVC.TS. Phan Quí Trà. Thành viên: TT Tiết kiệm NL và tư vấn chuyển giao Công nghệ Đà Nẵng. Mã số: 15/HĐ-SKHCN-QLKH. Năm: 2015. (Apr 9 2013 9:27AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính hệ số truyền nhiệt trong các thiết bị trao đổi Nhiệt. Chủ nhiệm: GVC.TS. Phan Quí Trà. Mã số: Đ2013-06-13-BS. Năm: 2014. (Oct 29 2014 8:41AM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ điện mặt trời qui mô nhỏ có nối tiêu thụ cho Tp. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: GVC.TS. Trần Thanh Sơn. Thành viên: GVC.TS. Phan Quí Trà. Mã số: /2013/HĐ-TKCM. Năm: 2013. (Apr 9 2013 6:45AM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Tính toán, Thiết kế mô hình điện mặt trời qui mô nhỏ có nối lưới tiêu thụ cho Tp. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: GVC.TS. Trần Thanh Sơn. Thành viên: GVC.TS. Phan Quí Trà. Mã số: /2013/HĐ-TKCM. Năm: 2013. (Apr 9 2013 6:48AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sử dụng năng lượng mặt trời để cấp nước nóng và làm lạnh. Chủ nhiệm: Hoàng Dương Hùng. Mã số: B2004-III-32-TĐ. Năm: 2005. (May 16 2011 5:40PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời. Chủ nhiệm: Phan Quang Xưng. Thành viên: Phan Quí Trà, Hoàng Dương Hùng. Mã số: B2002-15-53. Năm: 2003. (May 16 2011 5:44PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu bơm nước sử dụng năng lượng mặt trời ở nông thôn. Chủ nhiệm: Hoàng Dương Hùng. Mã số: B2001-III-8-TĐ. Năm: 2002. (May 16 2011 5:46PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn