Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá tình hình và nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Quí Trà
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 - 1531; Số: 11(108).2016, Quyển 2;Từ->đến trang: 254 - 257;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tại thành phố Đà Nẵng, nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng, sử dụng năng lượng kém hiệu quả và các loại năng lượng truyền thống đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt đòi hỏi thành phố cần phải có chiến lược đúng đắn trong việc khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên và đặc biệt là các nguồn năng lượng tái tạo. Việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng hóa thạch kết hợp với nghiên cứu, ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời, gió, biogas, biomass, thủy điện... được xem là giải pháp hữu hiệu và bền vững đối với thành phố. Nhằm mục tiêu phát triển sử dụng nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố một cách hiệu quả, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát tình hình và nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo tại thành phố Đà Nẵng, tập trung vào 4 dạng năng lượng tái tạo sau: 1. Năng lượng mặt trời; 2. Năng lượng gió; 3. Năng lượng biogas; 4. Năng lượng biomass.
ABSTRACT
In Danang city, the demand of energy is increasing, while energy is being used inefficiently and traditional energy is on the verge of exhaustion require the city to have the right strategy in the exploitation and use of resources, especially renewable energy resources. Economized and effective fossil energy resource using combined with research and application of renewable energy sources such as solar, wind, biogas, biomass, hydro... is considered an effective and sustainable solution for the city. Aims to develop an effective way to use renewable energy sources in the city, we has conducted a survey of the state and the demand of using renewable energy in Danang, focusing on 4 types of renewable energy: 1. Solar energy; 2. Wind Energy; 3. Biogas energy; 4. Biomass Energy
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn