Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sản xuất Mêtan lỏng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phan Quí Trà*; TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2017*; TS. Trần Thanh Sơn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(120).2017-Quyển 2;Từ->đến trang: 110;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày việc ứng dụng kỹ thuật Cryo để hoá lỏng khí Mêtan từ khí thiên nhiên, phục vụ cho mục đích tồn trữ và vận chuyển Mêtan. Trong bài báo này, tác giả chọn phương pháp hoá lỏng khí Mêtan từ khí thiên nhiên bằng việc sử dụng chu trình lạnh Cascade. Hệ số COP của chu trình hóa lỏng mêtan từ khí thiên nhiên kiểu Pictet sử dụng chu trình cascade với cặp môi chất Amoniac NH3 và Etylen C2H4 cao hơn so với các chu trình hóa lỏng khí khác như: kiểu Linde đơn giản, kiểu Linde sử dụng môi chất lạnh trung gian, kiểu Claude. Bài báo trình bày các phương pháp hóa lỏng khí trong kỹ thuật lạnh cryo (phương pháp Pictet, phương pháp Linde, phương pháp Claude), góp phần vận dụng kiến thức kỹ thuật lạnh cryo trong công nghệ hóa lỏng khí thiên nhiên. Đồng thời, tác giả đã phân tích đánh giá ưu nhược điểm của hệ thống lạnh cascade trong kỹ thuật Cryo dùng để hoá lỏng khí Mêtan.
ABSTRACT
This article presents the application of cryogenic technique to liquefy methane from natural gases for storage and transportation of methane. In this paper, the author selects a method to liquefy methane from natural gases by using the Cascade refrigerating cycle. The COP of the cycle to liquefy methane from natural gases following Pictet's cycle using a cascade cycle with a pair of medium Ammonia NH3 and Ethylene C2H4 is higher than that of other liquefied gas cycles such as Linde's simple type, Linde’s using the intermediate refrigerant type or Claude type. This article presents methods of gas liquefaction in cryogenic technique (Pictet method, Linde method, Claude method), contributes to the application of cryogenic refrigeration technology in natural gas liquefaction technology. At the same time, the author analyzes the advantages and disadvantages of cascade refrigeration systems in cryogenic technique used to liquefy methane gas.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn