Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sản xuất khí Hêli từ khí thiên nhiên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2017*; TS. Phan Quí Trà*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(120).2017-Quyển 2;Từ->đến trang: 132;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này giới thiệu tóm tắt các phương pháp tách khí hê li hiện nay đang được áp dụng trên thế giới, phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp này, đồng thời giới thiệu, tính toán, thiết kế một hệ thống lạnh Cryo để tách khí hê li từ khí thiên nhiên. Các kết quả tính toán cho thấy chu trình hệ thống lạnh Cryo này có hệ số làm lạnh (COP) cao (lên đến 39%) đối với việc tách khí Hê li, đồng thời chu trình còn được kết hợp để thu Ni tơ lỏng. Trong chu trình hệ thống lạnh Cryo này có sử dụng máy giãn nỡ, vì vậy có thể tận dụng công giãn nở sinh ra để cấp cho máy nén góp phần tiết kiệm năng lượng, tăng hệ số COP của toàn chu trình hệ thống và bảo vệ môi trường.
ABSTRACT
This paper shows a brief of methods of helium extraction being applied in the world, analyzes the advantages and disadvantages of these methods as well as introduces, calculates and designs a cryogenic refrigeration system to extract helium from natural gases. Computational results show that the cryogenic refrigeration cycle has a high coefficient of performance (COP) (up to 39%) for the separation of helium, and the cycle is also combined to collect liquid Nitrogen. In this cryogenic refrigeration cycle, expansion machines are used, so it is possible to use the work produced from expansion to power the compressor, thus contributing to saving energy, increasing the COP of the whole cycle and protecting the environment.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn