Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng Chương trình tính toán Hệ số truyền Nhiệt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phan Quí Trà*
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(84).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 79-82;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tính toán hệ số truyền nhiệt trong các thiết bị trao đổi nhiệt là một bài toán phức tạp. Đặc biệt trong các thiết bị sử dụng kết hợp nhiều phương thức trao đổi nhiệt. Việc tính toán chính xác hệ số truyền nhiệt đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế các thiết bị trao đổi nhiệt, giúp nâng cao hiệu quả làm việc của thiết bị, tiết kiệm được chi phí chế tạo. Bài báo đã xây dựng được chương trình tính toán hệ số truyền nhiệt qua các dạng vách và phương thức trao đổi nhiệt khác nhau. Chương trình cũng có thể tính toán hệ số truyền nhiệt trong các bài toán truyền nhiệt không ổn định. Ngoài ra chương trình còn có thêm cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc tra cứu các thông số vật lý và nhiệt động của các môi chất và vật liệu.
ABSTRACT
To calculate the heat transfer coefficient in heat exchangers is a complicated problem,especially in devices using a combination of heat exchange methods. The precise calculation of the heat transfer coefficient plays an important role in the design of heat exchangers, helping to improve work efficiency of the device and saving manufacturing costs. This article has planned a program to calculate the heat transfer coefficient through wall forms and various of heat exchange methods. The program can also calculate the heat transfer coefficient of unstable heat transfer problems. In addition, the program has a database for physical and thermodynamic parameters of fluids and materials.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn