Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khảo sát, Nghiên cứu và Thiết kế Hệ thống Lạnh bổ sung cho tàu đánh cá xa bờ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phan Quí Trà*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
; Số: Số 11(84).2014, Quyển 2;Từ->đến trang: 49-55;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo khảo sát tình trạng bảo quản lạnh trên các tàu đánh bắt cá xa bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; nghiên cứu các phương pháp bảo quản hải sản đánh bắt trên tàu biển; đề xuất các phương án bảo quản lạnh bổ sung trên tàu cá; tính toán nhu cầu làm lạnh thực tế của tàu; thiết kế hệ thống lạnh bổ sung phù hợp với một tàu cá đánh bắt xa bờ được chọn. Nghiên cứu này là cơ sở để thực hiện chế tạo lắp đặt một mô hình thí điểm hệ thống lạnh bổ sung cho tàu cá; mở ra một triển vọng mới trong việc bảo quản thực phẩm cho những chuyến đi biển dài ngày; giúp tăng thời gian đi biển của ngư dân cũng như tăng chất lượng của sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
ABSTRACT
This article presents our survey on the cooling preservation of fish on offshore fishing vessels in Danang – Vietnam in general and our research on one fishing vessel in particular. In this research, the current cooling system of the vessel was investigated, its cooling load demand calculated, and a design of the supplementary refrigeration systems proposed. This study is the basis to manufacture and install an supplementary cooling system for a fishing vessel; which opens a new prospect for fish presevation for a long seafaring; lengthening the time on sea of fisherman as well as increasing the quality of fish and food hygiene and safety.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn