Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính toán, Thiết kế mô hình điện mặt trời qui mô nhỏ có nối lưới tiêu thụ cho Tp. Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  GVC.TS. Trần Thanh Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  GVC.TS. Phan Quí Trà
Số: /2013/HĐ-TKCM ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn