Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,625,711

 Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Lê Hoàng Dung
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20; Số: 20;Từ->đến trang: 1-9;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Số liệu mưa là một trong những số liệu đầu vào quan trọng trong các mô hình tính toán và dự báo thuỷ văn. Tuy nhiên, ở Việt Nam sự phân bố theo không gian của các trạm đo mưa là khá thưa thớt, đặc biệt ở những địa hình miền núi nơi mà lượng mưa đóng góp một lượng lớn vào sự hình thành dòng chảy trong sông chính. Việc sử dụng các sản phẩm mưa vệ tinh để bù đắp thiếu hụt về phân bố theo không gian và thời gian của các trạm đo mưa đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới, nhưng vẫn còn hạn chế ở Việt Nam do chưa có các đánh giá về độ tin cậy và ổn định của các số liệu mưa vệ tinh. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá sáu số liệu mưa vệ tinh (CHIRPS005, CHIRPS025, CMORPH-BLD, GSMAP-MVK, MSWEP và PERSIANN-CRD) cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn (VG-TB), tỉnh Quảng Nam. Số liệu mưa vệ tinh được so sánh với số liệu mưa tại 19 trạm đo trong vòng 12 năm (2000-2011), với các bước thời gian theo ngày và tháng. Năm chỉ tiêu thống kê (R2, Bias, MAE, RMSE, RB) và ba chỉ tiêu về độ tin cậy (POD, FAR, CSI) được dùng để đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của các số liệu mưa vệ tinh. Kết quả cho thấy CMOPRH-BLD cho kết quả phù hợp nhất khi so sánh với số liệu mưa trạm đo trên toàn bộ lưu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng để lựa chọn sản phẩm mưa vệ tinh dùng trong các mô hình thuỷ văn cho lưu vực nghiên cứu.
ABSTRACT
Spatial distribution of rain gauges is sparse in remote and moutaineous areas where precipitation over these regions mostly contributes to the runoff in main rivers. Satellite-based precipitation products have been widely used in the world as their global coverage, but the applications are still limited in Vietnam due to the lack of reliability and robustness assessment. This paper aims to evaluate six satellite prepicipitation products over the Vu Gia-Thu Bon River Basin. These satellite precipitation products are evaluated by using 19 rain gauges for 12 years (2000-2011). Five statistical metrics and three reliability metrics are used to assess the six satellite precipitation products. The results show that CMORPH-BLD is the best perfoming product in comparison with rain gauge data. The results demonstrate potential application of these products as forcing input data for hydrological models in the interest area.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn