Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,507,552

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: The impact of digital elevation model data sources on identifying catchment boundary in Vietnam. Tác giả: Do Xuan Hong, Le Hoang Tu, Nguyen Quang Binh, Le Manh Hung, Pham Thanh Hung. Tạp chí Khí tượng Thủy Văn. Số: 4. Trang: 262-271. Năm 2022. (Apr 13 2022 3:03PM)
[2]Bài báo: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM MƯA VỆ TINH ĐỂ MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY BẰNG MÔ HÌNH THỦY VĂN. Tác giả: Phạm Thành Hưng, Nguyễn Quang Bình, Võ Nguyễn Đức Phước. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thuỷ lợi và Môi trường. Số: 74. Trang: 103-111. Năm 2021. (Mar 20 2022 11:13AM)
[3]Bài báo: Xây dựng Atlas mưa ngày cực đại cho Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Võ Ngọc Dương, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. Số: 674. Trang: 24-31. Năm 2017. (Nov 21 2018 6:27PM)
[4]Bài báo: Chọn hàm phân phối xác suất đại diện cho phân phối mưa 1 ngày max tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Hoàng Lâm, Võ Ngọc Dương, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: 56. Trang: 72-79. Năm 2017. (Nov 21 2018 6:25PM)
[5]Bài báo: Khai thác dữ liệu vệ tinh Jason-2 để quan trắc mực nước hồ chứa Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(116). Trang: 43. Năm 2017. (Nov 21 2018 6:29PM)
[6]Bài báo: Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Lê Hoàng Dung. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: 20. Trang: 1-9. Năm 2017. (Nov 21 2018 6:41PM)
[7]Bài báo: Quan trắc mực nước hồ chứa Phú Ninh bằng vệ tinh đo cao Jason-2. Tác giả: Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Nguyễn Đức Phước, Lưu Duy Vũ, Nguyễn Lê Hoàng Dung. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: 20. Trang: 10-20. Năm 2017. (Nov 21 2018 6:45PM)
[8]Bài báo: Xây dựng mô hình thuỷ văn thuỷ lực và mô phỏng sự phát triển đô thị cho lưu vực sông Cu Đề- thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyen T. H., Pham T. H., Tran V. Q., Nguyen T. H., Nguyen H. L., Le X. C.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Hội nghị cơ học thuỷ khí toàn quốc. Trang: 338-346. Năm 2012. (Jan 13 2015 1:26PM)
[9]Bài báo: Khảo sát, phân tích và đánh giá hư hỏng các công trình kè chống sạt lở bờ sông thuộc hệ thống sông Hương, sông Bồ và sông Bạch Yến, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tác giả: Nguyễn Đăng Thạch, Ngô Văn Dũng, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Trường Huy. Tạp chí Hội nghị cơ học thuỷ khí toàn quốc. Số: 693/2012/CXB/02-2014/KHTNCN. Trang: 447-455. Năm 2012. (Jan 13 2015 1:31PM)
[10]Bài báo: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong thống kê ngập lụt hạ lưu sông Cu Đê-TP Đà Nẵng. Tác giả: Nguyen H. L., Pham T. H., Nguyen T. H., Le X. C. . Kỷ yếu Hội nghị GIS toàn quốc
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 220-227. Năm 2012.
(Jan 13 2015 1:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Regional analysis of the 2015–16 Lower Mekong River basin drought using NASA satellite observations. Authors: Venkataraman Lakshmia, Manh-Hung Leb,c,*,1, Benjamin D. Goffina, Jessica Besnier a, Hung T. Pham d, Hong-Xuan Do e, f, Bin Fang a, Ibrahim Mohammed b, c, John D. Bolten b. Journal of Hydrology: Regional Studies. No: 46. Pages: 101362. Year 2023. (Jun 6 2023 4:19PM)
[2]Article: International capacity building to achieve SDG6: insights from longitudinal analysis of five water operator partnerships. Authors: Clare M. Stephens, Michelle Ho, Susanne Schmeidl, Hung T. Pham, Andrew P. Dansie, Gregory L. Leslie, Lucy A. Marshall. International Journal of Water Resources Development. No: 38. Pages: 1-19. Year 2022. (Nov 4 2022 9:30AM)
[3]Article: Identifying hydrologic reference stations to understand changes in water resources across Vietnam - a data-driven approach. Authors: Hong Xuan Do, Manh-Hung Le, Hung Thanh Pham, Tu Hoang Le, Binh Quang Nguyen. Vietnam Journal of Earth Sciences. No: 44. Pages: 145-165. Year 2022. (Mar 20 2022 11:22AM)
[4]Article: Assimilation of SMAP Products for Improving Streamflow Simulations over Tropical Climate Region—Is Spatial Information More Important Than Temporal Information?. Authors: Manh-Hung Le, Binh Quang Nguyen, Hung T Pham, Amol Patil, Hong Xuan Do, RAAJ Ramsankaran, John D Bolten, Venkataraman Lakshmi. Remote Sensing. No: 14. Pages: 1607-1632. Year 2022. (Apr 13 2022 3:07PM)
[5]Article: Which rainfall errors can hydrologic models handle? Implications for using satellite-derived products in sparsely gauged catchments. Authors: Clare M. Stephens, Hung T. Pham, Lucy A. Marshall, Fiona M. Johnson. Water Resources Research. No: 58. Pages: e2020WR029331. Year 2022. (Aug 17 2022 8:52AM)
[6]Article: Daily time series of river water levels derived from a seasonal linear model using multisource satellite products under uncertainty. Authors: Hung T. Pham, Lucy Marshall, Fiona Johnson. Journal of Hydrology. No: 602. Pages: 126783. Year 2021. (Sep 5 2021 6:53PM)
[7]Article: Improving the combination of satellite soil moisture datasets by considering error cross-correlation: A comparison between triple collocation (TC) and extended double instrumental variable (EIVD) alternatives. Authors: Seokhyeon Kim; Hung T. Pham; Yi Y. Liu; Lucy Marshall; Ashish Sharma. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. No: Early Access. Pages: 1-11. Year 2020. (Nov 7 2020 11:33AM)
[8]Article: A Review of Satellite-Derived Soil Moisture and Its Usage for Flood Estimation. Authors: Seokhyeon Kim, Runze Zhang, Hung T. Pham and Ashish Sharma. Remote Sensing in Earth Systems Sciences. No: 4(2). Pages: 1-22. Year 2019. (Nov 14 2019 10:23AM)
[9]Presentations: Evaluation of satellite-based land surface temperature differences for global flood detection. Authors: H. T. Pham, L. Marshall, F. Johnson. The 23rd International Congress on Modelling and Simulation (MODSIM2019). Pages: 882. Year 2019. (Oct 31 2019 10:31AM)
[10]Presentations: Error estimation of satellite signal-based river discharge using double instrumental variables method. Authors: H. T. Pham, S. Kim, L. Marshall, A. Sharma. The 23rd International Congress on Modelling and Simulation (MODSIM2019). Pages: 881. Year 2019. (Oct 31 2019 10:33AM)
[11]Presentations: Combining Geophysical Variables for Maximizing Temporal Correlation Without Reference Data. Authors: S. Kim, H. T. Pham, Yi Y. Liu, A. Sharma and L. Marshall. The 23rd International Congress on Modelling and Simulation (MODSIM2019). Pages: 843. Year 2019. (Oct 31 2019 10:35AM)
[12]Presentations: Validating satellite precipitation products through input to a commonly-used hydrologic model. Authors: C. Stephens, H. T. Pham, L. Marshall. The 23rd International Congress on Modelling and Simulation (MODSIM2019). Pages: 874. Year 2019. (Oct 31 2019 10:36AM)
[13]Article: Using 3D robust smoothing to fill land surface temperature gaps at the continental scale. Authors: Hung T. Pham, Seokhyeon Kim, Lucy Marshall, Fiona Johnson. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. No: 82. Pages: 101879. Year 2019. (Jun 10 2019 6:19PM)
[14]Presentations: Flood magnitude detection using satellite-based land surface temperature . Authors: Hung T. Pham, Lucy Marshall, Fiona Johnson. General Assembly 2019 of the European Geosciences Union, Vienna, Austria. Pages: 31284. Year 2019. (Jun 10 2019 6:29PM)
[15]Article: Deriving daily water levels from satellite altimetry and land surface temperature for sparsely gauged catchments: A case study for the Mekong River. Authors: Pham H. T., Marshall L., Johnson F., Sharma A.. Remote Sensing of Environment. No: 212. Pages: 31-46. Year 2018. (Nov 21 2018 7:10PM)
[16]Article: A method for combining SRTM DEM and ASTER GDEM2 to improve topography estimation in regions without reference data. Authors: Pham H. T., Marshall L., Johnson F., Sharma A.. Remote Sensing of Environment. No: 210. Pages: 229-241. Year 2018. (Nov 21 2018 7:08PM)
[17]Presentations: Particle filter-based model for streamflow assimilation of AWRA-L model. Authors: Pham H. T., Do C. N., Dergoski P.. Water Information Science Symposium-WIRADA, CSIRO-BOM, Canberra. Pages: 07. Year 2017. (Nov 21 2018 6:21PM)
[18]Presentations: Modelling daily water levels derived from multiple satellite datasets in sparsely gauged catchments. Authors: Pham H. T., Marshall L., Johnson F., Sharma A.. The 22nd International Congress on Modelling and Simulation, Australia. Pages: 12. Year 2017. (Nov 21 2018 6:51PM)
[19]Presentations: Using multiple satellite-derived water levels to inform hydrodynamic model in sparsely gauged areas. Authors: Pham H. T., Marshall L., Johnson F., Sharma A.. AGU Fall Meeting, New Orleans, USA. Pages: 1511. Year 2017. (Nov 21 2018 6:55PM)
[20]Article: Assimilation streamflow, evapotranspiration and soil moisture data in AWRA-L model with particle filter. Authors: Pham H. T., Do C. N., Renzullo L.. The 22nd International Congress on Modelling and Simulation, Hobart, Australia. No: 22. Pages: 1034-1040. Year 2017. (Nov 21 2018 7:01PM)
[21]Presentations: Producing daily time series of water levels derived from satellite altimetry for sparsely gauge catchments: A case study in the Mekong River. Authors: Johnson F., Pham H. T., Marshall L., Sharma A.. AGU Fall Metting, San Francisco, USA. Pages: 1585. Year 2016. (Nov 21 2018 6:04PM)
[22]Presentations: A method for combining digital elevation models without using reference data. Authors: Pham H. T., Marshall L., Johnson F., Sharma A. Australian Energy and Water Exchange Research Initiative, Canberra, Australia. Pages: 29. Year 2016. (Nov 21 2018 6:12PM)
[23]Article: Water Quality Simulation with Time Varying Nodal Demand. Authors: Pham H. T., Thygesen M. P., Shrestha P. P.. Recent Advances in Civil, Environmental and Mining Engineering. No: 14. Pages: 1-6. Year 2014. (Jan 13 2015 1:18PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn