Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,626,562

[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN ngày 25/08/2020. Năm: 2019-2020.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 1881/QĐ-ĐHBK ngày 16/07/2021. Năm: 2020-2021.
[3] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng khen thưởng tác giả có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Số: 1350/ QĐ-UBND ngày 14/04/2020. Năm: 2020-2021.
[4] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 3312/QĐ-ĐHBK ngày 30/09/2021. Năm: 2020-2021.
[5] Giải thưởng Khoa học Công nghệ Cơ học Thủy khí Vũ Tất Uyên cho bài báo khoa học xuất sắc Nhất – Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 23 năm 2021. Số: 04-2021 ngày 10/12/2021. Năm: 2020-2021.
[6] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng khen thưởng tác giả có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Số: 955/ QĐ-UBND ngày 12/04/2022. Năm: 2021-2022.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2809/QĐ-ĐHBK ngày 18/07/2022. Năm: 2021-2022.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 3105/QĐ-BGDĐT ngày 20/10/2022. Năm: 2022.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn