Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,506,416

 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM MƯA VỆ TINH ĐỂ MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY BẰNG MÔ HÌNH THỦY VĂN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thành Hưng, Nguyễn Quang Bình, Võ Nguyễn Đức Phước
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thuỷ lợi và Môi trường; Số: 74;Từ->đến trang: 103-111;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá khả năng sử dụng các sản phẩm mưa vệ tinh (MSWEP, TMPA 3B42, TMPA 3B42RT, PERSIANN CDR, PERSIANN RT) để mô phỏng dòng chảy trong mô hình thủy văn SWAT tại lưu vực Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Kết quả phân tích chỉ ra rằng sai số của các sản phẩm mưa vệ tinh so với mưa trạm đo là khá lớn, và theo đó gây ra sai số trong kết quả mô phỏng dòng chảy. Các sản phẩm mưa vệ tinh dựa vào thông tin sóng siêu cao tần (MW) như TMPA cho kết quả mô phỏng dòng chảy và thời gian xuất hiện đỉnh lũ tốt hơn các sản phẩm mưa vệ tinh dựa vào thông tin sóng hồng ngoại (IR) như PERSIANN. Nghiên cứu này lần đầu tiên phân tích việc hiệu chỉnh lại mô hìnhđồng thời cho nhiều sản phẩm mưa vệ tinh khác nhau. Kết quả hiệu chỉnh lại mô hình chỉ ra rằng khó có thể xây dựng một bộ tham số dùng chung cho nhiều sản phẩm mưa vệ tinh khác nhau.
ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate satellite precipitation products (MSWEP, TMPA 3B42, TMPA 3B42RT, PERSIANN CDR, PERSIANN RT) through streamflow simulation in a hydrologic model SWAT in Nong Son catchment, Quang Nam province. The results indicate that there are substantial errors in satellite precipitation products in comparison to rain gauge, consequently this leads to variation in streamflow simulation. Satellite precipitation products derived from TMPA algorithm primarily using microwave data outperform those derived from PERSIANN algorithm mainly depending on infrared data in terms of streamflow simulation and peak timing. This study recalibrates the model with corresponding multisource of satellite precipitation products. The recalibration results show that it is difficult to estimate an optimal parameter set that can be used to simulate streamflow from different forcing input data.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn