Phạm Thanh Phong
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 21457 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thanh Phong
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/09/1986
Nơi sinh: Hoài Nhơn- Bình Định
Quê quán Hoài Nhơn - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật Điện; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Automatic control- Production systems (Automatique- Productique); Tại: Univ. Grenoble Alpes
Dạy CN: Tự động hóa
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa điện, trường Cao đẳng Công nghệ, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ptphong169@gmail.com; ptphong@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2010-2011 : Giảng viên tập sự
2011-2013: Giảng dạy tại khoa Điện trường Cao đẳng Công nghệ
2013-2015: Học Thạc Sỹ tại Đài Loan
2015-2/2017: Giảng dạy tại khoa Điện trường Cao đẳng Công nghệ, kiêm giáo vụ khoa và Bí thư LCĐ khoa Điện.
4/2017-5/2020: Nghiên cứu sinh TS tại GIPSA-lab, CNRS, Grenoble-INP, Uni. Grenoble Alpes, Pháp.

Journals and Conferences Review:

Journals review:

1- Control Engineering Practice (A Journal of IFAC, the International Federation of Automatic Control)
2- IEEE Transactions on Control Systems Technology (A Journal of IEEE CSS, IEEE Control System Society)
3- IEEE Control Systems Letters (A Journal of IEEE CSS, IEEE Control System Society)
4- Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering

Conferences review

1- The 59th IEEE Conference on Decision and Control (CDC 2020)
2- The 21st IFAC World Congress (IFAC-WC 2020)
3- The 8th International Conference on Mechatronics and Control Engineering (ICMCE 2019)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Điều khiển thích nghi bền vững chuyển mạch trơn sử dụng mạng nơ ron áp dụng cho hệ thống nâng vật bằng từ trường. Chủ nhiệm: Phạm Thanh Phong. Mã số: T2016-06-30. Năm: 2016. (Feb 10 2017 12:02AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Điều khiển cân bằng con lắc ngược sử dụng thuật toán nơ ron mờ. Chủ nhiệm: Phạm Thanh Phong. Mã số: T2011-06-12. Năm: 2011. (Feb 9 2017 11:48PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: H∞/LPV control for an active anti-roll bar system to improve the roll stability of heavy vehicles. Tác giả: Van Tan Vu, Olivier Sename, Luc Dugard, Van Phong Dinh, Thanh Phong Pham. 10th National conference on mechanics, Hanoi, Vietnam. Số: 10. Trang: 1-5. Năm 2017. (Jan 1 2018 1:13AM)
[2]Bài báo: Điều khiển nơ ron thích nghi cho hệ thống nâng vật trong từ trường. Tác giả: Phạm Thanh Phong, Nguyễn Anh Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108)-2016. Trang: 157-162. Năm 2016. (Feb 10 2017 12:16AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Development of a Simple ER Damper Model for Fault-Tolerant Control Design. Authors: Marcelo Menezes Morato* , Thanh-Phong Pham* , Olivier Sename , Luc Dugard (* corresponding author). Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (Publish on Springer -SCIE)). No: pp. Pages: 1-38. Year 2020. (Aug 12 2020 9:14AM)
[2]Article: Unified H∞ observer for a class of nonlinear Lipschitz systems: application to a real ER automotive suspension. Authors: Thanh-Phong Pham, Olivier Sename, Luc Dugard. IEEE control systems letters (Publication of IEEE Control System Society - Publish on IEEE). The contents of this paper have been presented at 58th IEEE Conference on Decision and Control. It was nominated for IEEE Control Systems Society Roberto Tempo Best CDC Paper Award. No: 4. Pages: 817-822. Year 2019. (Mar 12 2020 8:56PM)
[3]Article: Real-time Damper Force Estimation of Vehicle Electrorheological Suspension: A NonLinear Parameter Varying Approach. Authors: Thanh-Phong Pham, Olivier Sename, Luc Dugard. IFAC-PapersOnLine (Publication of International Federation of Automatic Control - Publish on Elsevier). No: 52(28). Pages: 94-99. Year 2019. (Mar 12 2020 9:02PM)
[4]Article: LPV force observer design and experimental validation from a dynamical semi-active ER damper model. Authors: Thanh-Phong Pham, Olivier Sename, Luc Dugard, Van-Tan Vu. IFAC-PapersOnLine (Publication of International Federation of Automatic Control - Publish on Elsevier). No: 52(17). Pages: 60-65. Year 2019. (Mar 12 2020 9:07PM)
[5]Article: Design and Experimental Validation of an H∞ Observer for Vehicle Damper Force Estimation. Authors: Thanh-Phong Pham, Olivier Sename, Luc Dugard. IFAC-PapersOnLine (Publication of International Federation of Automatic Control - Publish on Elsevier). No: 52(5). Pages: 673-678. Year 2019. (Mar 12 2020 9:12PM)
[6]Article: Comparative study of three robust observers for automotive damper force estimation. Authors: Thanh-Phong Pham, Olivier Sename, Luc Dugard. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. No: 707. Pages: 1-8. Year 2019. (Mar 12 2020 9:16PM)
[7]Presentations: Unified H∞ Observer for a Class of NonlinearLipschitz Systems: Application to a RealER Automotive Suspension. Authors: Thanh-Phong Pham, Olivier Sename, Luc Dugard. 58th IEEE Conference on Decision and Control (Invited Session: Estimation and Observer Design in Nonlinear Systems, Chairs: Ali Zemouche, Rajamani Rajesh). Pages: pp. Year 2019. (Mar 12 2020 9:32PM)
[8]Article: Differentiation-Free Multi-Switching Neuroadaptive Control of Strict-Feedback Systems. Authors: Jeng-Tze Huang, Thanh-Phong Pham. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (SCI, Q1)-DOI: 10.1109/TNNLS.2017.2651903. No: Volume: 29, Issue: 4. Pages: 1095 - 1107. Year 2018. (Feb 10 2017 12:28AM)
[9]Presentations: H∞/LPV ACTIVE BRAKING CONTROL SYSTEM TO PREVENTROLLOVER OF HEAVY VEHICLES
.
Authors: Van Tan VU, Olivier SENAME, Luc DUGARD, Thanh-Phong PHAM2and Van Phong DINH
. PROCEEDINGS of the 16th MINI CONFERENCE ON VEHICLE SYSTEM DYNAMICS, IDENTIFICATION AND ANOMALIES. Pages: 437-445. Year 2018.
(Aug 12 2020 9:27AM)
[10]Presentations: REAL-TIME ESTIMATION OF THE DAMPING FORCE OF VEHICLEELECTRORHEOLOGICAL SUSPENSION
.
Authors: Thanh-Phong PHAM, Olivier SENAME Luc DUGARD and Van Tan VU
. PROCEEDINGS of the 16th MINI CONFERENCE ON VEHICLE SYSTEM DYNAMICS, IDENTIFICATION AND ANOMALIES. Pages: 477-485. Year 2018.
(Aug 12 2020 9:31AM)
[11]Presentations: Global Adaptive Fuzzy Dynamic Surface Control of Strict-Feedback Systems. Authors: Jeng-Tze Huang, Thanh-Phong Pham. IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE2016), Taiwan-DOI: 10.1109/ICSSE.2016.7551602. Pages: 1-4. Year 2016. (Feb 10 2017 12:22AM)
[12]Presentations: Fuzzy Sliding Mode Control of Three-Wheeled Omnidirectional Mobile Robots. Authors: Tran Van Hung, Pham Thanh Phong, Jeng-Tze Huang. Proceeding of 2014 National Symposium on System Science and Engineering, Kinmen, Taiwan. Pages: 66-68. Year 2014. (Feb 10 2017 12:12AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giải thưởng Bài báo hay nhất hội nghị Ứng Dụng Công Nghệ Mới Trong Công Trình Xanh-lần thứ 2 ( ATiGB 2016). Năm: 2016.
[2] Bằng khen của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho bài báo ISI. Số: 6213 /QD-UBND ngày 03-11-2017. Năm: 2017.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn