Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,025

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: H∞/LPV control for an active anti-roll bar system to improve the roll stability of heavy vehicles. Tác giả: Van Tan Vu, Olivier Sename, Luc Dugard, Van Phong Dinh, Thanh Phong Pham. 10th National conference on mechanics, Hanoi, Vietnam. Số: 10. Trang: 1-5. Năm 2017. (Jan 1 2018 1:13AM)
[2]Bài báo: Điều khiển nơ ron thích nghi cho hệ thống nâng vật trong từ trường. Tác giả: Phạm Thanh Phong, Nguyễn Anh Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108)-2016. Trang: 157-162. Năm 2016. (Feb 10 2017 12:16AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Unified H∞ observer for a class of nonlinear Lipschitz systems: application to a real ER automotive suspension. Authors: Thanh-Phong Pham, Olivier Sename, Luc Dugard. IEEE control systems letters (Publication of IEEE Control System Society - Publish on IEEE). The contents of this paper have been presented at 58th IEEE Conference on Decision and Control. No: 4. Pages: 817-822. Year 2019. (Mar 12 2020 8:56PM)
[2]Article: Real-time Damper Force Estimation of Vehicle Electrorheological Suspension: A NonLinear Parameter Varying Approach. Authors: Thanh-Phong Pham, Olivier Sename, Luc Dugard. IFAC-PapersOnLine (Publication of International Federation of Automatic Control - Publish on Elsevier). No: 52(28). Pages: 94-99. Year 2019. (Mar 12 2020 9:02PM)
[3]Article: LPV force observer design and experimental validation from a dynamical semi-active ER damper model. Authors: Thanh-Phong Pham, Olivier Sename, Luc Dugard, Van-Tan Vu. IFAC-PapersOnLine (Publication of International Federation of Automatic Control - Publish on Elsevier). No: 52(17). Pages: 60-65. Year 2019. (Mar 12 2020 9:07PM)
[4]Article: Design and Experimental Validation of an H∞ Observer for Vehicle Damper Force Estimation. Authors: Thanh-Phong Pham, Olivier Sename, Luc Dugard. IFAC-PapersOnLine (Publication of International Federation of Automatic Control - Publish on Elsevier). No: 52(5). Pages: 673-678. Year 2019. (Mar 12 2020 9:12PM)
[5]Article: Comparative study of three robust observers for automotive damper force estimation. Authors: Thanh-Phong Pham, Olivier Sename, Luc Dugard. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. No: 707. Pages: 1-8. Year 2019. (Mar 12 2020 9:16PM)
[6]Presentations: Unified H∞ Observer for a Class of NonlinearLipschitz Systems: Application to a RealER Automotive Suspension. Authors: Thanh-Phong Pham, Olivier Sename, Luc Dugard. 58th IEEE Conference on Decision and Control (Invited Session: Estimation and Observer Design in Nonlinear Systems, Chairs: Ali Zemouche, Rajamani Rajesh). Pages: pp. Year 2019. (Mar 12 2020 9:32PM)
[7]Article: Differentiation-Free Multi-Switching Neuroadaptive Control of Strict-Feedback Systems. Authors: Jeng-Tze Huang, Thanh-Phong Pham. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (SCI, Q1)-DOI: 10.1109/TNNLS.2017.2651903. No: Volume: 29, Issue: 4. Pages: 1095 - 1107. Year 2018. (Feb 10 2017 12:28AM)
[8]Presentations: Global Adaptive Fuzzy Dynamic Surface Control of Strict-Feedback Systems. Authors: Jeng-Tze Huang, Thanh-Phong Pham. IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE2016), Taiwan-DOI: 10.1109/ICSSE.2016.7551602. Pages: 1-4. Year 2016. (Feb 10 2017 12:22AM)
[9]Presentations: Fuzzy Sliding Mode Control of Three-Wheeled Omnidirectional Mobile Robots. Authors: Tran Van Hung, Pham Thanh Phong, Jeng-Tze Huang. Proceeding of 2014 National Symposium on System Science and Engineering, Kinmen, Taiwan. Pages: 66-68. Year 2014. (Feb 10 2017 12:12AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn