Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,838,248

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: H∞/LPV control for an active anti-roll bar system to improve the roll stability of heavy vehicles. Tác giả: Van Tan Vu, Olivier Sename, Luc Dugard, Van Phong Dinh, Thanh Phong Pham. 10th National conference on mechanics, Hanoi, Vietnam. Số: 10. Trang: 1-5. Năm 2017. (Jan 1 2018 1:13AM)
[2]Bài báo: Điều khiển nơ ron thích nghi cho hệ thống nâng vật trong từ trường. Tác giả: Phạm Thanh Phong, Nguyễn Anh Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108)-2016. Trang: 157-162. Năm 2016. (Feb 10 2017 12:16AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Differentiation-Free Multi-Switching Neuroadaptive Control of Strict-Feedback Systems. Authors: Jeng-Tze Huang, Thanh-Phong Pham. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (SCI, Q1)-DOI: 10.1109/TNNLS.2017.2651903. No: Volume: PP, Issue: 99. Pages: 1-13. Year 2017. (Feb 10 2017 12:28AM)
[2]Article: Global Adaptive Fuzzy Dynamic Surface Control of Strict-Feedback Systems. Authors: Jeng-Tze Huang, Thanh-Phong Pham. IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE2016), Taiwan-DOI: 10.1109/ICSSE.2016.7551602. No: ICSSE2016. Pages: 1-4. Year 2016. (Feb 10 2017 12:22AM)
[3]Article: Fuzzy Sliding Mode Control of Three-Wheeled Omnidirectional Mobile Robots. Authors: Tran Van Hung, Pham Thanh Phong, Jeng-Tze Huang. Proceeding of 2014 National Symposium on System Science and Engineering, Kinmen, Taiwan. No: P0250. Pages: 66-68. Year 2014. (Feb 10 2017 12:12AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn