Phan Viết Nhựt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28143 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Viết Nhựt
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/03/1989
Nơi sinh: Duy Vinh - Duy Xuyên - Quảng Nam
Quê quán Duy Vinh - Duy Xuyên - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng DD & CN; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Xây dựng DD & CN; Tại: Toyohashi University of Technology
Dạy CN: Xây dựng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Duy Vinh - Duy Xuyên - Quảng Nam
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán và so sánh khả năng ứng dụng của sàn Bubble deck và sàn phẳng bê tông cốt thép ứng lực trước trong công trình có kết cấu nhịp lớn. Chủ nhiệm: Phan Viết Nhựt. Mã số: T2014-06-61. Năm: 2014. (Aug 22 2017 2:32PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Public Blockchain-enabled Wireless LoRa Sensor Node for Easy Continuous UnattendedHealth Monitoring of Bolted Joints: Implementation and Evaluation. Authors: Michail Sidorov, Jing Huey Khor, Phan Viet Nhut, Yukihiro Matsumoto, and Ren Ohmura
. IEEE Sensors Journal (SCIE-Q1). No: 2020. Pages: 1-1. Year 2020.
(Jul 2 2020 11:53AM)
[2]Article: Experimental analytical and theoretical investigations of CFRP strengthened thin-walled steel plates under shear loads. Authors: Phan Viet Nhut and Yukihiro Matsumoto. Thin-Walled Structures, SCI (Q1). No: 155. Pages: 106908. Year 2020. (Jul 21 2020 9:47PM)
[3]Article: Finite Element Analysis of Axial Compression Steel Members Strengthened with Unbonded CFRP Laminates. Authors: Fengky Satria Yoresta, Phan Viet Nhut, Yukihiro Matsumoto. Materials (SCIE-Q1). No: 13(16). Pages: 3540. Year 2020. (Aug 27 2020 10:32AM)
[4]Article: Experimental Investigations of the Strengthening Effects of CFRP for Thin-Walled Storage Tanks under Dynamic Loads. Authors: Nhut Phan Viet, Yukio Kitano and Yukihiro Matsumoto. Applied Sciences (MDPI) (SCIE-Q1). No: 10 (7). Pages: 2521. Year 2020. (Apr 27 2020 9:53PM)
[5]Article: TenSense: IIoT Enabled Sensor Node for Remote Measurement of a Bolted Joint Tension. Authors: Michail Sidorov, Nhut Phan Viet, Atsushi Okubo, Yukihiro Matsumoto, Ren Ohmura. 2019 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (PerCom). No: 22 July 2019. Pages: 1-8. Year 2019. (Feb 27 2020 1:57PM)
[6]Article: Strengthening effects of circumferential CFRP layers for thin-walled steel cylinders under axial compression. Authors: Nhut Phan Viet, Yukihiro Matsumoto. Steel Construction Engineering. No: 26 (103). Pages: 19-26. Year 2019. (Feb 27 2020 2:00PM)
[7]Article: LoRa Based Precision Wireless Structural Health Monitoring System for Bolted Joints in a Smart City Environment. Authors: Michail Sidorov, Nhut Phan Viet, Yukihiro Matsumoto, Ren Ohmura. IEEE Access ( Volume: 7 ) (SCIE-Q1). No: 7. Pages: 179235 - 179251. Year 2019. (Feb 27 2020 2:02PM)
[8]Article: Relationships between Failure Behavior and Bolted Connection Strength ò Pultruded GFRP Reinforced by Multiaxial Glass Fiber Sheets. Authors: Phan Viet Nhut, Hideki Takashima, Yukihiro Matsumoto, Yasuo Kitane,and Kunitaro Hashimoto
. Proceeding of the 13th Symposium Research and Application of Hybrid and Composite Structures. No: 2019. Pages: 286-295. Year 2019.
(Feb 27 2020 2:34PM)
[9]Article: Fundamental Study about the Impacts of Fiber’s Angle for the Strengthening of Steel Storage Tanks under Bending Shear Load. Authors: Phan Viet Nhut and Yukihiro Matsumoto. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), ISSN Print: 0976-6308, ISSN Online: 0976-6316 (Scopus Indexed). No: Volume 9, Issue 4. Pages: 1509–1515. Year 2018. (May 3 2018 4:51PM)
[10]Article: Study on Mechanical Behavior of Self-tapping Screws Connection Using Washers in Single-Lapped Glass Fiber Reinforced Plastic Plates by Experiment and Finite Element Analysis. Authors: N N Duong, P V Nhut, C Satake and Y Matsumoto. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Scopus) ISSN:1757-899X. No: 371 012025. Pages: 1-8. Year 2018. (Jul 13 2018 11:43AM)
[11]Article: The Effects of Carbon Fiber Reinforced Polymer Strengthening on Cylindrical Steel Storage Tanks under Bending Shear Load. Authors: P V Nhut and Y Matsumoto. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Scopus) ISSN:1757-899X. No: 371 012025. Pages: 1-8. Year 2018. (Jul 13 2018 11:45AM)
[12]Article: The effects of the angle of carbon fiber for the strengthening of steel storage tanks under bending shear load. Authors: Phan Viet Nhut and Yukihiro Matsumoto. Proceeding of the 20th International Summer Symposium, Japan Society of Civil Engineers, ISSN 1345-8507. No: August 2018. Pages: 1-2. Year 2018. (Aug 29 2018 5:49PM)
[13]Article: Mechanical Behavior of Connection of Pultruded Glass Fiber Reinforced Polymer Plates using FRP Bolts and Adhesive. Authors: Phan Viet Nhut, Yukihiro Matsumoto, Kunitaro Hashimoto, and Yasuo Kitane. AIP Publishing. ISBN 978-0-7354-1574-4 (Scopus Indexed). No: 1892. Pages: 020012,1-020012-8. Year 2017. (Aug 22 2017 4:00PM)
[14]Article: Fundamental study on Joint Strength of FRP plates using FRP bolt and Adhesive. Authors: Phan Viet Nhut, Yukihiro MATSUMOTO, Yasuo KITANE, and Kunitaro HASHIMOTO. Proceeding of the 19th International Summer Symposium, published by Japan Society of Civil Engineers, ISSN 1345-8507. No: Semtember 2017. Pages: 5-6. Year 2017. (Sep 12 2017 7:29PM)
[15]Presentations: Influence of Washers on Mechanical Behavior of Single Lap Connection in GFRP Plates using Tapping Screws. Authors: Nguyen Ngoc Duong, Phan Viet Nhut, Chito SATAKE, Yuya INOUE, and Yukihiro MATSUMOTO. Japan Society of Civil Engineers. Pages: 1-2. Year 2017. (Sep 12 2017 7:36PM)
[16]Presentations: Effect of Washers on Mechanical Behavior of Single-lapped Connections in GFRP Plates using Tapping Screws. Authors: Nguyen Ngoc Duong, Phan Viet Nhut, SATAKE Chito, MATSUMOTO Yukihiro. Proceeding of the 12th Symposium Research and Application of Hybrid and Composite Structures. Pages: (7)1-(7)8. Year 2017. (Nov 8 2017 8:55PM)
  
 Thông tin khác
    
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn