Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,500

 Ứng dụng thẻ điểm cân bằng cho Công ty TNHH MTV xuất khẩu thủy sản khánh hòa (KHASPEXCO)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Lan Hương*; Trần Đình Khôi Nguyên; Nguyễn Văn Ngọc
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 2(99).2016;Từ->đến trang: 24;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thẻ điểm cân bằng (BSC) là một công cụ quản trị chiến lược và đo lường hiệu quả hoạt động hiện đại đang được các doanh nghiệp trong nước tiếp cận. Tuy nhiên áp dụng BSC đòi hỏi nhiều công sức và thời gian thử nghiệm từng bước đối với công cụ này trong bối cảnh của Việt Nam. Bài báo trình bày quy trình triển khai BSC cho công ty TNHH MTV xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa (KHASPEXCO). Nghiên cứu này đã xây dựng bản đồ chiến lược, các chương trình hành động và hệ thống các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động của công ty theo cả bốn khía cạnh: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học hỏi & phát triển. Qua quá trình áp dụng, chúng tôi xác định được những khó khăn phát sinh trong thực tế cũng như những khuyến nghị liên quan đến quá trình ứng dụng BSC vào DNCB thủy sản.
ABSTRACT
The Balanced Scorecard (BSC) is a modern strategic management and performance measurement tool that has been approached by domestic businesses in Vietnam. However, the application of BSC requires great effort and gradual testing time in the Vietnamese context. This paper presents the process of applying BSC to Khanh Hoa Seaproduct Exploitation and Service Enterprise (KHASPEXCO). We have built up a strategy map, action plans, and a system of key performance indicators for KHASPEXCO in four aspects: finance, customer, internal process, and learning & growth.Through the implementation of BSC, we have identified difficulties that arise from the reality, thereby proposing some suggestions concerning the application of the BSC to aquatic product processing companies.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn