Đặng Trung Thành
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,254,407

 
Mục này được 30763 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Trung Thành
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/06/1982
Nơi sinh: Dun, Chư Sê, Gia Lai
Quê quán Vũ Trung, Kiến Xương, Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Leicester, Vương quốc Anh
Dạy CN: Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Thương mại điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363950885; Mobile: 0914725408
Email: thanh.dt@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 2006: Bắt đầu giảng dạy tại khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Năm 2012: Đi học cao học tại Đại học Leicester, Vương Quốc Anh
Năm 2013: Trở lại làm việc tại khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Tháng 12/2014: Chuyển sang làm việc tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chức vụ: Phó trưởng phòng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tập trung hóa và khai thác kho dữ liệu khảo sát phục vụ công tác đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Trung Thành. Thành viên: Nguyễn Thị Vân Anh . Mã số: T2016-04-13. Năm: 2016. (Mar 28 2016 8:14AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng lộ trình hướng tới đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học theo chuẩn AUN-QA tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Phúc Nguyên. Thành viên: Nguyễn Thành Thủy, Đặng Trung Thành. Mã số: Đ2013-04-33 BS. Năm: 2014. (Mar 28 2016 8:04AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống quản lý ký túc xá Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chức. Thành viên: Đặng Trung Thành. Mã số: T2014-04-39. Năm: 2014. (Mar 28 2016 8:08AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Đảm bảo đồng bộ dữ liệu và đăng nhập một lần cho các phân hệ tin học hóa tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Hiệp. Thành viên: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Đặng Trung Thành. Mã số: Đ2013-04-37-BS. Năm: 2013. (Mar 28 2016 8:02AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Trung Thành. Mã số: T2010-04-28. Năm: 2012. (Oct 29 2013 8:13AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng chương trình sinh mã tự động các trigger phục vụ cập nhật gia tăng khung nhìn thực. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Thành viên: Phạm Quang Tín, Đặng Trung Thành. Mã số: Đ2012-04-19. Năm: 2012. (Oct 29 2013 8:19AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hệ thống dữ liệu bảo hiểm y tế Đài Loan và ứng dụng tại Việt Nam. Chủ nhiệm: Phan Đình Vấn. Thành viên: Thân Trọng Hoài Trang, Đặng Trung Thành. Mã số: 20T2012-04-12. Năm: 2012. (Oct 29 2013 8:18AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống mô phỏng hỗ trợ cho việc giảng dạy và nghiên cứu thị trường chứng khoán. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Thủy. Thành viên: Phạm Văn Sơn ,Đặng Trung Thành. Mã số: B2009-ĐN04-38. Năm: 2011. (Oct 29 2013 8:20AM)
[9] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống Quản lý thông tin nội bộ của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: KS. Đặng Trung Thành. Mã số: T2008-04-12. Năm: 2010. (Jan 31 2011 9:36AM)
[10] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống quản lý phòng máy công cộng tại trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Thành viên: Đặng Trung Thành, Châu Ngọc Tuấn. Mã số: T2008-04-15. Năm: 2009. (Oct 29 2013 8:16AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tích hợp và trực quan hóa dữ liệu khảo sát phục vụ đảm bảo chất lượng tại một trường đại học. Tác giả: Đặng Trung Thành . Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về thống kê và tin học ứng dụng. Số: 1. Trang: 111-124. Năm 2016. (Jul 24 2017 11:12AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Market-Aware Sentiment Analysis for Stock Microblogs. Authors: Đặng Trung Thành; Yongqiang Cheng; Ken Hawick. 26th IEEE International Conference on Automation and Computing (ICAC), United Kingdom. No: 26. Pages: 338-343. Year 2021. (Feb 2 2023 1:25PM)
[2]Article: Fire risk prediction using multi-source data: A case study in Humberside area. Authors: Trung Thanh Dang, Yongqiang Cheng, Joanne Mann, Ken Hawick, Qingde Li. 2019 25th International Conference on Automation and Computing (ICAC). No: 25. Pages: 69-74. Year 2019. (Jul 13 2021 1:55PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 28 2016 8:07AM)
[1]Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Đặng Trung Thành, Nguyễn Thành Thủy, Châu Ngọc Tuấn, Phan Đình Vấn. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình mạng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2015 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế
[2]Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Ngành: Tin học
 2010 Sinh viên chuyên ngành Kế toán  Trường đại học kinh tế
[3]Mạng và truyền thông
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Sinh viên đại học chuyên ngành Tin học Quản lý  Trường Đại học Kinh tế
[4]Quản trị mạng máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Sinh viên đại học chuyên ngành Tin học quản lý  Trường Đại học Kinh tế
[5]XML và ứng dụng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên cao đẳng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trương Cao đẳng Công nghệ thông tin
[6]Tin học đại cương
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế
[7]Mạng máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn