Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,790

 Phạm vi sử dụng tín hiệu đèn tại nút giao thông vòng đảo ở thành phố Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Quí Lộc; Phan Cao Thọ; Trần Thị Phương Anh ;
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 69;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông qua các kết quả nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về đặc trưng giao thông của dòng xe tại nút giao thông vòng đảo trong đô thị, bài báo giới thiệu và chọn lựa các phương pháp tính toán khả năng thông hành, thời gian chậm xe cho nút giao thông vòng đảo trong trường hợp có sử dụng tín hiệu đèn điều khiển phù hợp với điều kiện giao thông đô thị nước ta. Các tác giả đã xây dựng biểu đồ quan hệ giữa thời gian chậm xe với lưu lượng nhánh dẫn và hệ số mức độ phục vụ tương ứng với tỷ số thời gian xanh có hiệu trong chu kỳ. Trên cở sở các biểu đồ này, nghiên cứu đã đề xuất phạm vi sử dụng tín hiệu đèn hiệu quả tại nút giao thông vòng đảo ở đô thị nước ta.
ABSTRACT
Based on the results of both theoretical and practical studies on the characteristics of traffic flows at roundabouts in Vietnam's urban areas, this paper introduces and chooses the methods for capacity and delay calculation when these roundabouts are controlled with traffic signals in urban traffic conditions of Vietnam. The authors also presents the way to build diagrams showing the relationship between vehicle delay, approach flows and level of service (LOS) factor corresponding to the ratio of effective green time of traffic cycles. From these diagrams, the study also proposes an efficient application range of traffic signals at roundabouts in Vietnam's urban areas.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn