Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Chiến sĩ thi đua Cơ sở nhiều năm liên tục. Năm: 1994-2016.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Số: 0704/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2005.
[3] Bằng khen của Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam. Năm: 2006.
[4] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Số: 07/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2007.
[5] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: 9008/QĐ-UBND. Năm: 2007.
[6] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.. Số: 1490/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2007.
[7] Bằng khen của Chủ tịch Liên Hiệp Hội KHKT Việt Nam. Số: 1698/ QĐ-LHHKT. Năm: 2007.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 2010/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2008.
[9] Bằng khen của Hội đồng Giải thưởng Loa Thành. Số: KT 86. Năm: 2008.
[10] Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Số: 1367/QĐ/TTg. Năm: 2009.
[11] Huy chương vì sự nghiệp KHKT. Số: 418/QĐLHH. Năm: 2010.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 2725/QĐ-BGDĐT. Năm: 2010.
[13] Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng về thành tích xây dựng Đảng từ 2008-2012. Số: 6327-QĐ/TU. Năm: 2012.
[14] Huân Chương Lao động hạng Ba. Số: 959/QĐ/CTN. Năm: 2012.
[15] Huy chương vì thế hệ trẻ. Số: 614...QĐ/TWĐTN. Năm: 2013.
[16] Bằng khen của Hội đồng giải thưởng Loa Thành. Số: 26/2013-QĐ/HĐGTLT. Năm: 2013.
[17] Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014. Số: 3820/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014.
[18] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 4576/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014.
[19] Nhà giáo ưu tú. Số: 2381/QĐ-CTN. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn