Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,467

 Phương pháp thí nghiệm cố kết nhanh dùng cho việc đánh giá ứng xử cố kết của đất sét bão hòa dưới công trình nền đắp
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Thắng, Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Vietnam-France International Conference: Safety of Small Dams and Dikes, NXB Xây dựng 10.2014, ISBN 978-604-82-1322-0.; Số: NXB Xây dựng 10.2014, ISBN 978-604-82-1322-0;Từ->đến trang: 85-93;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng lên các tham số cố kết của đất sét để đề xuất một phương pháp thí nghiệm cố kết nhanh với nhiều ưu điểm hơn hẳn so với các phương pháp thí nghiệm cố kết truyền thống. Một dẫy các thí nghiệm cố kết khác nhau được thực hiện với nhiều kiểu loại, kích thước khác nhau của thiết bị thí nghiệm. Từ đó các tác giả đã xây dựng được qui trình thí nghiệm cố kết khá hoàn chỉnh nhằm đưa ra giá trị áp lực tiền cố kết hợp lý phục vụ việc tính toán phân tích ổn định của đê đập và nền đường.
ABSTRACT
This study is for evaluating the effects of possible in influence factors on various consolidation parameters of clays and proposing a rapid consolidation method which has many remarkable advantages compared to traditionale methods. A series of various consolidation tests on the samples were conducted with many types and sizes of testing equipment. From that, authors proposed a relatively completed procedure of consolidation test for providing reliable values of pre-consolidation pressure that can be helpful to analyzing instability of dams and embankment foundations
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn