Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,937

 Nghiên cứu biến thiên nhiệt trong các lớp bê tông nhựa trên các đường trục thành phố Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Ngọc Đức, Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Journal of Science and Technology, The University of Danang.; Số: No12(85)/2014;Từ->đến trang: Page 6-11;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
Temperature has a negative effect on operational quality of highway construction, especially in the central area of Vietnam where roads are usually exposed to huge amount of solar heat mostly around the year. This paper aims at discussing our research on the temperature environmental condition of some arterials in Danang city and propose a maintenance method to send temparature plummeting on asphalt concrete layer. The lab results showed that forced cooling by ice air in a short span of time can maintain the temperature of asphalt concrete at safety range for a long duration of time.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn