Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,497

 Khả năng thông hành của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong các đô thị nư­ớc ta
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN các trường Đại học Kỹ thuật Việt Nam; Số: 19+20;Từ->đến trang: 28-32;Năm: 1999
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
       Giới thiệu phương pháp tính toán khả năng thông hành của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong điều kiện GT đô thị có nhiều xe hai bánh ở VN. Bằng phương pháp thực nghiệm quan trắc, thu thập trực tiếp dòng xe trên các nhánh dẫn bão hòa và gần bão hòa sau đó dùng thống kê toán học để xử lý. thông qua một chương trình tính và vẽ bằng ngôn ngữ Autolips trong phầm mềm Autocad 14, đã xác định được số lượng xe lớn nhất vượt qua vạch STOP trong điều kiện phổ biến làm cơ sở xác định dòng bão bão hòa trên nhánh dẫn.
ABSTRACT

The report represents the method of calculation the capacity of signalized intersection in condition of urban traffic with many two - wheel vehicles. By experimental method, collection direct the traffic on the leg approaches saturated and near saturated, the statistic is used to treat the data. With the softwave for caculation and design  is writen by language Autolips and applied for AutoCad 14 to determine the volume  maximum of traffic passed line STOP in prevailing codition. The results are base  to define the saturation flow on the leg approach.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn