Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,017,745

 Nghiên cứu khả năng áp dụng các trường hợp bài toán làn sóng xanh trong GTĐT Việt Nam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh, Hoàng Văn Mạnh
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội thảo quốc gia Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững; Số: ISBN 978-604-82-1805-8;Từ->đến trang: 217-224;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trình bày các trường hợp và phương pháp tính toán điều khiển phối hợp đèn tín hiệu “Làn sóng xanh” trong điều kiện giao thông đô thị Việt Nam nói chung và ở thành phố Đà Nẵng nói riêng. Bài toán được đánh giá dựa trên cơ sở của bài toán “Băng thời gian” và các số liệu khảo sát thực tế của các dòng xe trên các trục giao thông có sử dụng tín hiệu đèn ở thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở bài toán đặt ra, cacs tác giả đã đưa ra các trường hợp tính toán phối hợp “Làn sóng xanh” cho đô thị Việt Nam. Kết quả tính toán phối hợp được ứng dụng cho một số trục đường giao thông chính ở đô thị Đà Nẵng.
ABSTRACT
This report introduces the case and method of calculating the control coordination signal: “Green Wave” in traffic condition in general all cities of Viet Nam and in Danang City. It is established on the base of problem “Timing band” and experiment data of flows on arterials having signalized traffic in DanangCity. Base on this problem, the authors make the case calculated coordinate "green wave Design" for urban Vietnam. The results is used for some of main arterials in DanangCity.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn