Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,880

 Nghiên cứu phạm vi sử dụng tín hiệu đèn điều khiển tại nút giao thông trên tuyến có hành lang BRT ở đô thị Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh, Lê Thanh Hải, Trịnh Quang Lương
Nơi đăng: Proceeding of The 2nd Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development (TISDC 2016); Số: ISBN: 978-604-82-1809-6;Từ->đến trang: 169-176;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông qua các kết quả nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về đặc trưng giao thông của dòng xe tại nút giao thông trên tuyến có hành lang BRT ở đô thị nước ta, bài báo giới thiệu và chọn lựa các phương pháp tính toán khả năng thông hành, thời gian chậm xe cho nút giao thông trên tuyến có hành lang BRT trường hợp có sử dụng tín hiệu đèn điều khiển phù hợp với điều kiện giao thông đô thị nước ta. Bài báo cũng trình bày các giải pháp điều khiển giao thông phù hợp tại các nút giao thông này, đồng thời xây dựng các biểu đồ quan hệ giữa thời gian chậm xe và hệ số mức độ phục vụ. Trên cơ sở các biểu đồ đó, nhóm tác giả đã đề xuất phạm vi sử dụng tín hiệu đèn điều khiển hiệu quả tại các nút giao thông trên tuyến có hành lang BRT ở đô thị Việt Nam và ứng dụng cho tuyến BRT1 thành phố Đà Nẵng
ABSTRACT
Through the results of both theoreticaland practical studies on the characteristics of traffic flow at intersections on the route withthe presence of BRT in our urban areas, this paper introduces and chooses the methods for calculating capacity, delay at these intersections in the case traffic signals are used in urban traffic conditions of Vietnam. The article also presents the appropriate solutions of traffic controlat intersecrions with BRT as well as the way to build diagrams showing the relationship between vehicle delay and level of service (LOS) factor. Based on these diagrams, the authors have proposed an efficient way to apply traffic signals at intersections with BRT in urban areas of Vietnam and have appliedfor the BRT1 of Danang City.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn