Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,882,087

 Xây dựng tiêu chí lựa chọn cầu vượt cho bộ hành trong điều kiện giao thông đô thị Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Cương, Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN; Số: 11(108).2016, Quyển 2;Từ->đến trang: 22-27;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay chúng ta thiếu các tiêu chí để giúp nhà quản lý, kỹ sư tư vấn lựa chọn giải pháp cầu vượt bộ hành trong đô thị. Trên cơ sở tiếp cận các nghiên cứu đã có của các tác giả trong nước và trên thế giới, cùng với các kết quả khảo sát thực tế các công trình cầu vượt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu đề xuất các tiêu chí lựa chọn giải pháp xây dựng cầu vượt cho người đi bộ trong điều kiện giao thông đô thị Việt Nam. Các tiêu chí cần thiết cho việc lựa chọn giải pháp cầu bộ hành trong đô thị gồm 04 nhóm tiêu chí: An toàn giao thông, kỹ thuật, kiến trúc - quy hoạch và tiêu chí kinh tế. Các tác giả đã áp dụng kết quả nghiên cứu vào khảo sát các vị trí tập trung đông NĐB qua đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đã chỉ ra 4/7 vị trí thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn giải pháp cầu vượt bộ hành.
ABSTRACT
Currently, we lack criteria which helps managers, engineers, consultants to choose the solution of pedestrian overpass in urban. Based on the research of authors in the country and the world, along with the actual survey results on projects in Hanoi and Ho Chi Minh City, authors study and propose a number of criteria for choosing pedestrian overpass in urban traffic conditions in Vietnam. The criteria is classified into four categories: traffic safety, technology, architecture - planning and economy. The authors have applied research results to survey some positions with high volume of pedestrians in Danang and 4 per 7 positions is suitable to use overpass
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn