Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,924

 Xây dựng bộ chỉ số phát triển xanh và bền vững cho các đô thị lớn ở Việt Nam, trường hợp của thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN; Số: 11(108).2016, Quyển 2;Từ->đến trang: 235-240;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số phát triển xanh và bền vững cho các đô thị lớn ở Việt Nam. Từ các quan điểm, khái niệm, mục tiêu phát triển xanh và bền vững đô thị các tác giả đã tiếp cận vấn đề với phương pháp luận khoa học, thực tiễn ở điều kiện đô thị nước ta, tham khảo các chương trình phát triển xanh của một số đô thị được gọi là xanh trên thế giới để đề xuất bộ chỉ số phù hợp với điều kiện phát triển của các đô thị lớn Việt Nam. Bộ chỉ số được đề nghị gồm 8-10 nhóm chỉ tiêu với 20-25 chỉ số. Các tác giả cũng ứng dụng kết quả nghiên cứu cho thành phố Đà Nẵng với bộ chỉ số gồm 8 nhóm chỉ tiêu với 22 chỉ số và đã được Ngân hàng thế giới và UBND thành phố phê duyệt
ABSTRACT
The paper introduces research results in building sets of green and sustainable indicators for large municipalities in Vietnam. From the viewpoint, the concept, the aim of green and sustainable municipal development, the authors have approached the issue with scientific methodology through practices in urban conditions in our country, consulted the green development programs of some green municipalities in the world to propose appropriate indicators on the condition of development of large municipalities inVietnam. The recommended index consists of 8-10 groups of target with 20-25 indicators. The authors have also applied research results in Da Nang City with the index consists of 8 groups with 22 indicators and were approved by the World Bank and the City's People's Committee.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn