Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,880,553

 Tính toán chu kỳ tối ưu và phân pha tín hiệu trong các nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng; Số: 6;Từ->đến trang: ;Năm: 1999
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trình bày phương pháp tính toán chu kỳ đèn tối ưu và cách thức phân pha tín hiệu trong một chu kỳ trên các nút giao thông ở đô thị nước ta, một mô hình dòng Đến và Đi   được thiết lập trên cơ sở của lý thuyết xếp hàng và các số liệu khảo sát, quan trắc thực tế chuyển động của dòng xe trên các nhánh dẫn tới nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn. Kết quả tính toán được ứng dụng và kiểm chứng cho dòng xe ở một số nút ở Hà Nội và Đà Nẵng.
Tõ khãa: Nót giao th«ng, chu kú ®In, thêi gian xanh cã hiÖu, møc ®é phôc vô, c­êng ®é dßng xe, lµn tíi h¹n.
ABSTRACT
      L’article présente la methode de calculer le cycle optimum et de minuter des feux de cycle à intersection urbaine au Vietnam. Un modèle de “départs” et “arrivées” est établi au seuil de la saturation et non saturée sur la base de la théorie  phénomènes d’attente et les données pratiques de courants de circulation à approches de intersection aux feux. Les résultats sont appliqués et verifiés les courants au carrefours de Hanoi, de Danang.
Mots clÐs: Intersection, cycle, temps de vert utile, niveau de service, intensité, voie critique.  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn