Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Các đặc trư­ng cơ bản của dòng xe trên nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong đô thị nư­­ớc ta
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Đỗ Bá Chương, Nguễn Quang Đạo
Nơi đăng: Tạp chí Cầu đường Việt Nam; Số: 10;Từ->đến trang: ;Năm: 2002
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
       Giíi thiÖu ph­¬ng ph¸p vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu c¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña dßng xe trªn nót giao th«ng ®iÒu khiÓn b»ng  tÝn hiÖu ®In trong ®iÒu kiÖn giao th«ng ®« thÞ  cã nhiÒu xe hai b¸nh ë  n­íc ta. B»ng ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm quan tr¾c trùc tiÕp dßng xe trªn c¸c ®­êng dÉn b·o hßa,  gÇn b·o hßa vµ kh«ng b·o hßa sau ®ã dïng thèng kª to¸n ®Ó xö lý. KÕt qu¶ nghiªn cøu lµ c¬ së ®Ó tÝnh to¸n qui ®æi dßng xe, tÝnh Kh¶ n¨ng th«ng hµnh, ®¸nh gi¸ tr¹ng th¸i dßng xe...
Tõ kho¸:  Nót ®iÒu khiÓn, kh¶ n¨ng th«ng hµnh (KNTH), dßng b·o hoµ, ®­êng dÉn( nhãm lµn),  l­u l­îng xe ch¹y, thêi gian xanh.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

The report represents the method and results of research for basic characteristicsof stream  traffic in signalized intersection in condition of urban traffic with many two - wheel vehicles. By experimental method, collection direct the traffic on the leg approaches saturated, near saturated and unsaturation,  the statistic is used to treat the data.  The results are base  to define the change  traffic flow, caculation capacity and staet of traffic flow .
Key word: Signalized intersection, Capacity, saturation flow , leg approach ( lane groups) volume of traffic, green time.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn