Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,271

 Ứng dụng mô hình ra quyết định phân tích thứ bậc đa tiêu chí AHP để lựa chọn, xếp hạng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật (CSHTKT) theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2017*; PGS.TS. Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(120).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 96;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, việc phân tích, xếp hạng để lựa chọn dự án PPP trong đầu tư CSHTKT theo hình thức PPP tại Đà Nẵng còn chưa được quan tâm. Chính các tác động không ổn định từ môi trường xung quanh và sự điều chỉnh nội tại của dự án dẫn đến phải thay đổi nhiều tiêu chí cơ bản được dự tính ban đầu. Đây là nguyên nhân khiến cho nhiều dự án PPP trong đầu tư CSHTKT tại Đà Nẵng chưa thực sự được triển khai vào thực tiễn và chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Do vậy, Thành phố cần có giải pháp phù hợp để lựa chọn dự án nhằm làm tăng tính khả thi cho các dự án PPP Đà Nẵng. Bài báo đã nghiên cứu ứng dụng mô hình định lượng AHP để so sánh, lựa chọn, xếp hạng mức độ ưu tiên cho các dự án PPP trong đầu tư CSHTKT tại Đà Nẵng thông qua bộ tiêu chí đánh giá phù hợp của chuyên gia nhằm tư vấn cho Thành phố Đà Nẵng chiến lược đầu tư vào dự án PPP một cách hợp lý, hiệu quả và khả thi.
ABSTRACT
At present, the analysis and ranking to select PPP projects for PPP investment in Da Nang has not yet been considered. It is the unstable effects of the surrounding environment and the internal adjustment of the project that lead to many fundamental changes that are initially planned. This is the reason why many PPP projects in Danang's infrastructure investment have not really been implemented and have not been as effective as expected. Therefore, the City should have the appropriate measures to select projects to increase the feasibility of Danang PPP projects. The article studies the application of the AHP quantitative model to compare, select and rank priority levels for PPP projects in Danang's infrastructure investment through a set of criteria for assessing the suitability of specialists to advise Danang City on investment strategies for PPP projects in a reasonable, effective and feasible way
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn