Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,438

 Nghiên cứu qui đổi dòng xe hỗn hợp về dòng xe thuần nhất trên nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị n­­ước ta
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Phan Cao Thọ, Nguyễn Quang Đạo, Đỗ Bá Chương    
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Cầu đường Việt Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 11;Từ->đến trang: ;Năm: 2002
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trình bày phương pháp luận và kết quả nghiên cứu qui đổi dòng xe hỗn hợp nhiều thành phần về dòng xe thuần nhất trên nút giao thông điều khiển bằng  tín hiệu đèn trong điều kiện giao thông đô thị có nhiều xe hai bánh ở nước ta. Bằng phương pháp thực nghiệm¸khảo sát dòng xe thực tế kết hợp với các phương pháp lý thuyết đã xây dựng cho dòng xe thuần ô tô để tìm ra các hệ số qui đổi phù hợp với điều kiện nước ta.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
This report represents the methodology and the results of research of changing mixed traffic flow by homogeneous vehicle flow at signalized intersections on condition of urban traffic having many two - wheel vehicles. Define the equivalent coefficients by combination between survey the real traffic flow in Vietnam and studying the methods used for vehicle flow.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn