Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,882,067

 Xác định vị trí vạch dừng hợp lý trong nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn cho một số nhóm nút ở đô thị miền Trung, Việt Nam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; PGS.TS. Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 11(132).2018, Quyển 2;Từ->đến trang: 186;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu lý thuyết, tiêu chuẩn, quy trình và kinh nghiệm của các nước trên thế giới về việc bố trí vạch dừng trong nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn; kết hợp với kết quả khảo sát thực nghiệm về tình hình sử dụng, bố trí vạch dừng trong loại hình nút giao thông này ở các đô thị Việt Nam, bài báo đã đề xuất vị trí vạch dừng hợp lý cho 8 trường hợp tương ứng với 6 nhóm nút điều khiển bằng tín hiệu đèn khác nhau theo chu kỳ đèn và cấp đường giao đến nút. Hai trường hợp chu kỳ đèn phổ biến là 55s và 50s. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng cụ thể cho hệ thống nút giao thông điều khiển tín hiệu đèn ở thành phố Quảng Ngãi, và là cơ sở thiết kế cho tổ chức và điều khiển giao thông nhằm nâng cao khả năng thông hành (KNTH), hiệu quả khai thác của loại hình nút giao thông phổ biến này trong đô thị.
ABSTRACT
From the results of theoretical study of standards, procedures and real experiences of stop line use of countries in the world as well as from the results of practical study of using these stop lines in signalized intersections in urban areas of Viet Nam, the paper proposes a suitable position of stop lines for 8 cases corresponding to 6 different groups of signalized intersections based on cycle time of traffic light and and street level. The two cases of common cycle time are 55s and 50s. The research results are applied specifically to signalized intersections of Quang Ngai city, and are the design fundamenals of traffic plan, organization and control. Therefore, the results can improve the capacity in exploiting efficiency of this type of intersections in urban areas.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn