Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,882,071

 Mode Choice among University Students to School in Danang, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duy Q. Nguyen-Phuoc, Richard Amoh-Gyimah*, Anh T. P. Tran, Tho C. Phan
Nơi đăng: Travel Behaviour and Society (Scopus/ESCI); Số: 13;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Understanding student’s travel patterns and attitude toward public transport service is very important to policy makers as well as public transport operators. This study aims to examine the travel mode choice of university students in a developing country where motorcycles have been dominating traffic systems. With the data collected from over 500 students in six universities in Danang, Vietnam, a conditional logit regression model was developed to explore individual and alternative specific variables influencing the mode choice for trips to school. Key findings show that characteristic of students such as age, gender and income have a significant impact on their mode choice decision. Travel time from home to school is found to have a strongly negative effect on the choice of walking as a means of travelling to school. It is also found that students who are using motorcycles to schools are willing to switch to public transport if an efficient and reliable public transport system is available
ABSTRACT
Understanding student’s travel patterns and attitude toward public transport service is very important to policy makers as well as public transport operators. This study aims to examine the travel mode choice of university students in a developing country where motorcycles have been dominating traffic systems. With the data collected from over 500 students in six universities in Danang, Vietnam, a conditional logit regression model was developed to explore individual and alternative specific variables influencing the mode choice for trips to school. Key findings show that characteristic of students such as age, gender and income have a significant impact on their mode choice decision. Travel time from home to school is found to have a strongly negative effect on the choice of walking as a means of travelling to school. It is also found that students who are using motorcycles to schools are willing to switch to public transport if an efficient and reliable public transport system is available
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn